Oslo Fengsel

1/2

Oslo Fengsel avd. A - Fasade | Foto: Trond A. Isaksen

Oslo Fengsel

2/2

Oslo Fengsel avd. A - Fløy | Foto: Trond A. Isaksen

Oslo Fengsel avd. A – Tilstandsanalyse og takrehabilitering

På oppdrag fra Statsbygg har Multiconsult gjennomført en tilstandsanalyse av bygningenes tak og fasader, og utarbeidet forvaltningsplan for kulturhistorisk eiendom i samarbeid med Norsk Institutt for Kulturminneforskning.

Oslo fengsel ligger på Grønland i Oslo. Fengselets Avdeling A, Botsfengselet (Botsen), ble oppført mellom 1845 og 1851. Hele det gamle Botsfengselet er fredet i forbindelse med Justisdepartementets landsverneplan. På oppdrag fra Statsbygg har Multiconsult gjennomført en tilstandsanalyse av bygningenes tak og fasader, og utarbeidet forvaltningsplan for kulturhistorisk eiendom i samarbeid med Norsk Institutt for Kulturminneforskning.

I det videre arbeidet med bevaring av Botsfengselet har Statsbygg gjennomført en omfattende takrehabilitering. Multiconsult har bidratt med byggeledelse og oppfølging av SHA i utførelsesfasen.  Utbedringene ble gjort i tett dialog med Byantikvaren og Riksantikvaren, for å sikre de historiske verdiene som ligger i bygningene.

Multiconsult har gjennomført en tilstandsanalyse av bygningene med utarbeidelse av kostnadsoverslag for anbefalte tiltak. Tilstandsanalysen i 2011 ble gjennomført i henhold til NS3423 og NS3424, Nivå 2, og omfattet bygningenes klimaskjerm, dvs. fasader og tak. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) bistod Multiconsult med kvalitetssikringen av rapportens tiltak med hensyn på antikvariske vurderinger. Alle registreringene ble lagt inn i dRofus.

Forvaltningsplanen i 2013 omfattet en registrering av de kulturhistoriske verdiene og en teknisk tilstandsanalyse samt en beskrivelse av tiltak for å opprettholde den kulturhistoriske verdien. Videre ble det utarbeidet et forvaltningsplanhefte (FVP) som er et verktøy i forvaltningen av en kulturhistorisk eiendom.

I Statsbyggs videre arbeid med rehabilitering av takene har Multiconsult bidratt med byggeledelse samt oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i rollen som SHA-koordinator. Prosjektet omfatter full rehabilitering av gesimser, takkonstruksjoner, piper, lynvernanlegg, renner og nedløp. Av kulturminnehensyn ble det tilstrebet å gjøre færrest mulig inngrep i bygningens originale og verneverdige elementer. Prosjektet ble gjennomført som totalentreprise med samspill.

Våre tjenester

  • Tilstandsanalyse, nivå 2, iht. NS 3423 og NS 3424
  • Tilstandsrapport med kostnadsoverslag
  • Kulturhistorisk registrering
  • Byggherreombud (byggeledelse)
  • SHA-koordinator utførelse (KU)