1/2

Artsrik vegkant i Numedal | Foto: Multiconsult

2/2

Vegkant med rødlistet krattsoleie | Foto: Multiconsult

Registrering av viktige naturmiljø i vegkant

Kartlegging og skjøtsel

Statens vegvesen har sektoransvar for ivaretakelse av biologisk mangfold langs veg. Etaten skal derfor dokumentere naturverdier og eventuelle økologiske konflikter, samt ha kunnskap om effektene på natur og miljø ved utbygging og ved drift av veger. I den forbindelse ble det satt i gang et prosjekt for å framskaffe oversikt i flere av vegvesenets regioner over artsrike områder og fremmede skadelige arter langs riks- og fylkesveger. Dette kunnskapsgrunnlaget vil benyttes blant annet ved drift av vegnettet som for eksempel kantslått og sprøyting.

Løsning av oppdraget

To botanikere fra Multiconsult utførte feltarbeid med kartlegging av artsrike vegkanter i kontraktsområder Numedal og Ringerike i Buskerud. Grundig forarbeid pekte ut områder som var spesielt aktuelle, men det ble gjort søk fra bil så å si langs alle fylkes- og riks-veger. For verdifulle sideområder ble det registrert areal og utarbeidet artslister med fokus på tradisjonelle engarter samt eventuelle rødlistede arter. I tillegg ble andre forhold viktig for videre skjøtsel av lokaliteten registrert. Relevant informasjon ble registrert på kart i applikasjonen Collector (ArcGIS). Kartet var tilrettelagt av Statens vegvesen med prosjekttilpassede parametre. Leveransen besto i elektronisk registrerte data som inkluderte en kort beskrivelse av vegkanten inkludert foto, et utvalg av relevante arter og eventuelle skjøtselstiltak. Registrerte artsdata ble dessuten tilpasset leveranse til den offentlige databasen Artskart.

Våre tjenester

  • Kartlegging av naturmangfold, dvs. naturtyper og plantearter
  • Tilrettelegging av data til offentlige og SVVs databaser