Ilabekken, gjenåning, elv, bru, trapper, Trondheim Bymark, multiconsult

Sentrale deler med brua | Foto: Mette Wormdal, Multiconsult

Ilabekken

Gjenåpning av Ilabekken

Ilabekken har sitt ustpring i Trondheim Bymark, med utløp ved Ilsvikøra vest for bykjernen. Før gjenåpninga gikk Ilabekken i kulvert de siste 700 metrene før utløpet i havet.

Bygging av Nordre avlastningsveg gjorde det mulig å åpne Ilabekken. I 2006 ble bekken gjenåpnet, og i juni 2008 ble Iladalen gjort tilgjengelig som friområde. Multiconsult har hatt ansvar for ca 600 meter av strekningen (sør for Mellomila).

Målsetningen med åpningen var å bevare/forsterke grøntdrag og områder i og langs vassdrag, og å legge til rette for økt biologisk mangfold.

Planer og beskrivelse for området er utarbeidet i samarbeid med engasjert kunstner i prosjektet og det øvrige prosjekteringsmiljøet i forbindelse med Nordre avlastningsveg/ åpning av Ilabekken.

Ilabekken ble i 2010 tildelt Statens bymiljøpris og Statens bolig- og byplanpris.

Løsning av oppdraget

Ved opparbeidelse av Iladalen som friområde var målsetningen at området skulle få en enkel og robust utforming der ”gjenskapning av natur” var tillagt stor vekt. Nedre deler av området har en mer parkmessig utforming.

Bekken har erosjonssikring for å tåle en ”tusenårsflom”. Bredden av bekken er i naturområder utformet så ”naturlig” som de hydrauliske forhold tillater.

NINA har bidratt i forbindelse med planer for vegetasjonsetablering.

Ulike biologiske miljøer har bidratt til å legge til rette for fisk, for salamander og frosk i og ved dammen og for flaggermus i gamle åpningen i fjellet.

Ønsket er at området vil bli benyttet til lek og aktiviteter, til opphold og naturopplevelser.

Våre tjenester

  • Byggeplaner
  • Oppfølging av byggearbeider
  • Utarbeidelse av infobrosjyre
  • Utarbeidelse av typetegninger for skilt/info på skilt i Iladalen