Ljanselva ligger som ei grønn oase sør i Oslo, mellom Hauketo og Nordstrand | Foto: Thomas Ruud

Prøvekrepsing i Ljanselva

Kartlegging av rødlistet edelkreps (Astacus astacus)

Multiconsult fikk 35 000 kr i midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til kartlegging av kreps i Ljanselva i Oslo sommeren 2017. Ljanselva er del i et større nedbørsfelt på ca. 40 km2 i Østmarka i Oslo. Nedbørsfeltet starter egentlig ved Lutvann, før det renner sørover gjennom Nøklevann og Skraperudtjern. Ved utløpet fra Skraperudtjern starter den egentlige Ljanselva. Her slynger elva seg sørvestover under E6, mellom Nordstrand og Hauketo, før elva renner ut ved Fiskevollen vest for E18.

Strekningen fra Skarperudtjernet til utløpet til saltvannet ved Fiskevollen, var området som Fylkesmannen i Oslo og Akershus ønsket å kartlegge for kreps. Tidligere har Ljanselva slitt med forurensning fra kloakk og avrenning nedstrøms E6. Vassdraget er omkranset av tett bebygde områder og noe mindre industrivirksomhet ved elva. Ved funn av kreps skulle det registreres art, lengde og kjønn.

I Norge har vi to krepsearter, edelkreps (Astacus astacus) og signalkreps (Pacifastacus leniusculus). Edelkreps er stedegen, men sjelden og rødlistet art. Edelkrepsen er rødlistet som følge av spredningen av krepsepest som signalkreps er bærer av. Krepsepest fører til utdøelse av edelkreps i hele vassdrag der pesten blir spredt. Signalkreps er en utsatt, svartelistet og dermed uønsket art i Norge.

Løsning av oppdraget

Fra Skraperudtjern og nedstrøms til saltvannet, ble en strekning på ca. 6,5 km undersøkt. På denne strekningen satte vi teiner ved 10 prøvestasjoner. På hver stasjon ble ei lenke med 5 teiner satt ut i elvas lengderetning. Vi fanget stedegen ørret vha elfiske og brukte dette som agn. De siste 2 årene har det blitt satt ut store mengder ørretyngel i Ljanselva. Et tap på 50 ørretyngel var derfor uten konsekvens.

De 10 lokalitetene med til sammen 50 teiner sto over natten og ble tatt opp påfølgende dag. Dessverre viste samtlige teiner ingen fangst av edelkreps. Vannføringen i Ljanselva var lav på teinetidspunktet. Prøvekrepsingen ga derfor gode indikasjoner på at Ljanselva var tom eller hadde en svært liten bestand av edelkreps nedstrøms Skullerudstua.

Det ble derfor elfisket fra den øverste lokaliteten i Ljanselva, rett nedenfor Skullerudstua, og opp til Skraperudtjern for å prøve å finne kreps. Ved kulverten fra utløpsbekken til Skraperudtjern ble edelkreps påvist. Her ble det fanget 2 edelkreps. Disse individ-ene er trolig individer som har spredd seg fra Skraperudtjern og nedstrøms, noe som forklarer svært dårlige fangster i de øvrige delene av Ljanselva.

Våre tjenester

  • Prøvekrepsing med teiner
  • Elfiske
  • Rapportering