Mongstadbase | Foto: Rolf Birkeland, Multiconsult

Mongstadbase – Røranlegg bak kaier

Gjennom rørprosjektet er det foretatt utskifting og oppgradering av forsyningsanlegget til eksisterende kaier og etablert nytt forsyningsanlegg til nye kaier.

Ledningsnettet omfatter forsyningslinjer for diesel (inkl målestasjoner), urea, metanol, vann, overvann, oljeholdig spillvann, sanitæravløp, inntaks- og utslippsledninger, trykkluft og bulkprodukter. Alle forsyningslinjer blir ført til spesialdesignede forsyningskasser. Eventuelt spill blir pumpet til nytt renseanlegg. Signal fra kasser blir overført til SD-anlegg.

Det er etablert ny infrastruktur for strømforsyning og ført landstrøm til kaier. Rørprosjektet har foretatt en omfattende kartlegging, omlegging og tilpassing til eksisterende ledningsnett, inkludert utskifting og oppgradering av oljeutskillere. Underveis har det vært behov for prøvetaking og masseutskifting i forbindelse med forurenset masse. Hele prosjektet er utført med basen i full drift. Dette omfatter ca 2.300 båtanløp og 16.000 semitrailere hvert år.

Løsning av oppdraget

 • Opprettet prosjektkontor på Mongstadbase
 • Utarbeidelse av skisse- og forprosjekt, med alternativsvurderinger og entreprisebudsjett
 • Innhenting av grunnlagsdata, opplytting av ledninger og kabler, prøvegraving og tilråding om tiltak basert på analyseresultat
 • Komplett detaljprosjektering og kontrahering
 • Oppstartsmøter og dialog med drift og ulike brukere
 • Koordinering av oppdragsgiver, drift, leietakerer, entreprenører og leverandører
 • Oppfølging i byggetiden, byggeledelse
 • HMS-ansvarlig, Vernerunde
 • Funksjonskontroll og sluttkontroll
 • Som-bygget dokumentasjon

Våre tjenester

 • Rådgivning og prosjektering
 • Nytt ledningsnett for forsyningslinjer inkludert alle nødvendige installasjoner
 • Forsyningskasser i kaier, plassbygde og prefabrikkerte
 • Etablering av grensesnitt mot leietagere
 • Nytt ledningsnett for elektro, landstrøm og SD-anlegg
 • Renseanlegg for spill og vaskevann
 • Nytt bygg for renseanlegg
 • Utslipps- og inntaksledning
 • Koblingskum
 • Dieselmålestasjoner med overbygg