1/4

Tverråna er ei stor og anadrom bekk, med stor sjøørret. Foto: Finn Gregersen

2/4

Multiconsult har alt feltutstyr som trengs for å gjennomføre gode vannøkologiske prøver, her fra Rosselandsbekken. Foto: Thomas Ruud

3/4

Prøvetaking av begroingsalger fra pipette til dramsglass. Foto: Thomas Ruud

4/4

Den anadrome elva Dåsåna hadde svært gode vandringsmuligheter. Flere kilometer fra saltvannet ble skrubbe registrert. Foto: Thomas Ruud

Miljøovervåkning E39

Vannøkologiske undersøkelser

Multiconsult ble ansatt av Nye veier for å gjennomføre biologiske undersøkelser i forbindelse med trasévalg til ny E39 med firefelts motorvei mellom Kristiansand og Mandal. For å kartlegge naturverdier i vannmiljøet benyttet vi de biologiske parameterne bunndyrsfauna, begroingsalger, søk etter elvemusling, elfiske og bonitering av vassdrag for å vurdere verdien av vassdragene. Resultatene fra feltundersøkelsene med analysene av artssammensetning og -mengde, ble brukt til å klassifisere økologisk tilstand i vassdragene etter Veileder 02:2013 – revidert 2015, om klassifisering av miljøtilstand i vann.

På strekningen mellom Trysfjorden i vest og Kristiansand i øst ble alt 33 stasjoner undersøkt for samtlige biologiske parameter, og to stasjoner ble undersøkt for begroingsalger og bunndyr. Stasjonene lå spredt langs større og mindre vassdrag, hvor flere av stasjonene lå utilgjengelig med lang vandringsvei gjennom kupert terreng med feltutstyr.

Løsning av oppdraget

For å gjennomføre oppdraget dannet to av våre ferskvannsbiologer et utholdent feltteam. I løpet av ei uke ble samtlige stasjoner kartlagt.

Elfisket ble gjennomført med tre gangers overfiske. Der det ikke ble fanget fisk i løpet av de to første omgangene, ble siste runde sløyfet. I ettertid ble dataene analysert for å finne tettheter av yngel.

Bunndyrprøvene ble utført etter standard sparkemetodikk, hvor feltpersonene setter håven til bunnen, og sparker opp bunnsubstratet i forkant av håven. Dette ble gjentatt tre ganger av ett minutt innenfor en strekning på ni meter.

Begroingsalger ble prøvetatt ved å samle ti steiner på en strekning på ti meter, skrubbe algefilmen innenfor et areal på 8×8 cm med tannbørste og skylle dette i ei skål. Fra denne skåla ble det hentet ut 4 ml med ei blanding av vann og alger som så ble lagret på et dramsglass med 1 ml rødsprit. For å fylle opp dramsglasset blir 5 ml vann hentet fra vassdraget.

Habitatkartleggingen ble gjennomført med vurderinger etter «The sea trout habitat score» (THS).

Det ble søkt etter elvemusling på hver stasjon uten at individer ble funnet. Det ble benyttet vannkikkert for å gå transekter og undersøke bekkebunnen. I tillegg ble det lagt ut prøveflater med kjetting på 1m2, hvor det ble benyttet rive for å finne eventuelle unge individer som var nedgravd i sanden.

Våre tjenester

  • Søk etter elvemusling
  • Elfiske
  • Begroingsalger
  • Bunndyrsundersøkelser
  • Habitatkartlegging
  • Klassifisering av vannforekomster etter vannforskriftens standard