Samferdsel og infrastruktur,Langsundet, E8, Reinøya, Ringvassøya, Grunnundersøkelse, Multiconsult

Veitrasé Reinøya | Foto: Multiconsult

E8 Langsundforbindelse

Grunnundersøkelser

Statens Vegvesen Region Nord planlegger en undersjøisk tunnel under Langsundet mellom Lanes på Ringvassøya og Rakkenes på Reinøya samt ny vei mot Sætervika. Veien går i et bratt terreng med stedvis blottlagt berg.

I sjøområdet ved Sætervika planlegges det molo og nytt fergeleie, noe som innebæreromfattende utfyllings- og mudringsarbeid. Sprengsteinmassene fra tunnelarbeid planlegges dumpet i sjøområdet ved Rakkenes.

Prosjektet har omfattet geotekniske grunnundersøkelser i land og sjø samt stabilitetsvurderinger for sjødeponiet ved Rakkenes, ny molo ved Sætervika og mudring i forbindelse med etablering av ny kai. I tillegg er det utført ingeniørgeologisk vurdering av den undersjøiske delen av tunnelen.

Løsning av oppdraget

De geotekniske grunnundersøkelsene ble utført med borerigg på land og fra borefartøy M/K Borebas. For å avklare grunnforholdene ble det totalt tatt 248 boringer og 9 prøveserier. Prøvematerialet ble klassifisert ved vårt geotekniske laboratorium i Tromsø. Basert på resultater fra grunnundersøkelsen er det utført stabilitets- og volumvurdering og prosjektering av sjødeponiet ved Rakkenes samt molo og fergeleie ved Sætervika.

De ingeniørgeologiske grunnundersøkelser har omfattet refraksjonsseismikk kartlegging og 100 m lange kjerneboringer. Vurderingene omfattet bergart og -kvalitet ved tunntrasé.

Våre tjenester

  • Geotekniske grunnundersøkelser (totalsondering, dreietrykksondering og opptak av prøveserier)
  • Opptak av fjellkjerne
  • Geotekniske lab.undersøkelser
  • Stabilitetsvurdering for utfyllinger og mudring
  • Prosjektering av sjødeponi