1/4

Planskisse | Ill.: Drammen kommune

2/4

Eksisterende barneskole på Brandengen | Foto: Multiconsult

3/4

Volumstudier | Ill.: Architectopia AS

4/4

Volumstudier | Ill.: Architectopia AS

Brandengen barneskole

Landskapsplan

Tomten ligger på Brandengen sørvest for Drammen sentrum. På tomten er det i dag en bensinstasjon og parkeringsplass tilhørende den gamle skolen. På tilstøtende tomt ligger private boligtomter som også skal rives.

Området ligger i et boligområde med mindre trafikk. Eksisterende skole og den gamle rektorboligen består av teglstein som gir et klassisk uttrykk og gir bydelen et solid landemerke. Tomten er forholdsvis flat med en svak helning ned mot nordøst. I tilknytting til rektorboligen er det en rekke prydtrær og nyttevekster som vil bli en del av undervisningen.

Løsning av oppdraget

Prosjektet omfatter oppføring av utvidelse av eksisterende barneskole fra 1.-7. trinn. Skoleutvidelsen innebærer nytt skolebygg, samt utvidelse av skolegård.

Rundt bygget er det en sone som er opp-arbeidet med belegg, lekearealer, skolehage og møteplasser. Det er tilrettelagt for ulike typer lek; det er områder med apparatlek, naturlek i den eksisterende vegetasjonen og ballspill. Hver av disse aktivitetene forekommer flere steder på skolens uteareal, slik at de ulike aldersgruppene kan være for seg selv.

Med den store variasjonen i aktivitetsmulighetene er det tilrettelagt for et uteareal som forebygger mobbing og som skaper god trivsel.

Belegget er asfalt, mens inngangene er markert med granittfelt. Lekearealene har gummidekke.

Sentralt i skolegården er det valgt busker og trær som har høy prydverdi. Det er vektlagt fargevariasjon, blomstring og ulike vekst- og bladformer, for å øke opplevelsesrikdommen i skolegården.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Oppfølging