Borgtun skole

Trafikksikkerhetsanalyse

Borgtun skolekrets ligger ca. 2,5 km nord for Tromsø sentrum, og består av et omfattende nett av smale boligveger med varierende standard uten vegbelysning, samt dels uoversiktlige kryss. I kombinasjon med glatt føre og bratte veger gjør dette at mange velger å kjøre barna sine til skolen i stedet for å la dem gå. Dette øker trafikkvolumet ved skolen. Mellom to viktige hovedveier i området er det regulert 30-soner stort sett uten fartsdempende tiltak. Dette er med på å gjøre skolevegen til elever ved Borgtun skole utrygg. Det er utarbeidet trafikksikkerhetstiltak for å redusere biltrafikken innad i skolekretsen, samt for å forbedre forhold for gående og syklende for å øke andelen av disse. Tiltakene skal bidra til å gi økt faktisk og opplevd trygghet.

Løsning av oppdraget

Oppdraget omfatter en trafikksikkerhets-analyse av Borgtun skolekrets samt identifisering og kostnadsvurdering av tiltak som bedrer trafikksikkerheten. De trafikale forholdene skal gjøres sikrere slik at skole-vegene i kretsen oppleves som trygg. Det legges til rette for at de minste barna skal kunne kjøres til skolen, men at øvrige barn kan ta seg fram på egen hånd.

Trafikkregistreringer ved befaring har dannet grunnlag for utarbeidelse av tiltak. Samarbeid med Tromsø kommune, FAU, Borgtun skole og Borgtun bydelsråd har sørget for tilstrekkelig informasjon og tilbakemeldinger. Registrering av barnetråkk har bidratt til å kartlegge viktige kryssingspunkter.

Forslag til envegskjøringer, gjennomkjøringsforbud, av- og påstigningssoner, samt fortau er blant annet tiltak som vil forbedre forholdene for myke trafikanter. Borgtun skolekrets skal kunne være et trygt sted å ferdes for barn. Dette krever en forandring av dagens bruk av vegnettet. Tilgjengeligheten til boliger og lengden på eventuelle omveger er vurdert ved utarbeidelse av tiltakene.

Våre tjenester

  • Trafikksikkerhetsanalyse
  • Prioritert tiltaksliste