1/3

Fasade bygg 07, kirurgisk bygning

2/3

Fasade bygg 07, kirurgisk bygning

Oslo universitetssykehus Ullevål hovedinngang

3/3

Hovedinngang Oslo universitetssykehus Ullevål

OUS HF – Forskningslaboratorium 07

Kirurgisk bygning

Multiconsult har i samarbeid med Økaw AS arkitekter prosjektert ombygging og rehabilitering av eksisterende forskningsarealer og dyrestall i 4. og 5. etasje i Kirurgisk bygning 07, Thulstrupsfløyen for Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. Arbeidene har omfattet full bygningsmessig og teknisk ombygging og rehabilitering av arealer i 5. etasje, samt ombygging av berørte deler i 4.etasje og ny utvendig transportheis til 4. og 5. etasje med utvendige arbeider for tilkomst til denne. Det ble i tillegg etablert en ny 6. etasje med nytt teknisk rom.

Multiconsult har i tillegg til alle fag i prosjekteringen, assistert prosjektledelsen, hatt prosjekteringsledelse i alle faser fra skisseprosjekt til oppfølging i byggefasen og byggeledelse.

Multiconsult har også hatt rollene som koordinator for prosjekteringen og utførelsen i henhold til Byggherreforskriften.

Løsning av oppdraget

Prosjektet besto av mange fagdisipliner. Et utvalg av valgte løsninger:

 • Ny planløsning med moderne forskningsarealer og dyrestall tilpasset eksisterende bygg
 • Komplett innvendig bygningsmessig ombygging og rehabilitering tilpasset ny planløsning
 • Nytt bæresystem for eksisterende tak og teknisk rom
 • Ny utvendig heissjakt med tilhørende heisteknikk
 • Nye tekniske anlegg VVS; sanitær-, varme-, brannsluknings-, gass- og trykklufts-, kjøle-, ventilasjons- og automatikkanlegg
 • Nye tekniske anlegg elektro; elkraft, lavspent forsyning, belysning, reservekraft, elektrisk varme, tele og automatisering, brannalarm, adgangskontroll og innbruddsalarm

Våre tjenester

 • Prosjektering alle fag
 • Skisseprosjekt
 • Forprosjekt
 • Detaljprosjekt
 • Beskrivelser
 • Tegninger
 • Kostnadsberegninger
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Oppfølging under bygging
 • Assisterende prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Koordinator for prosjekteringen
 • Koordinator for utførelsen