Fasade Bygg 25

1/2

Fasade Bygg 25 Ullevål

2/2

Hovedinngang Oslo Universitetssykehus Ullevål

OUS HF – Forskningslaboratorium 25

Forskningslaboratorium MR

Multiconsult har i samarbeid med Økaw AS arkitekter prosjektert ombygging og rehabilitering  av eksisterende forskningsarealer og dyrestall i kjeller bygg 25, laboratoriebygning, for Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. Arbeidene har omfattet delvis bygningsmessig og teknisk ombygging og rehabilitering av arealer kjeller. Det ble i tillegg etablert et nytt teknisk areal for installering av MR-maskin.

Multiconsult har i tillegg til alle fag i prosjekteringen, assistert prosjektledelsen, hatt prosjekteringsledelse i alle faser fra skisseprosjekt til oppfølging i byggefasen og byggeledelse. Multiconsult har også hatt rollene som koordinator for prosjekteringen og utførelsen i henhold til Byggherreforskriften.

Løsning av oppdraget

Prosjektet besto av mange fagdisipliner. Et utvalg av valgte løsninger:

 • Ny planløsning med moderne forskningsarealer og dyrestall tilpasset eksisterende bygg
 • Delvis innvendig bygningsmessig ombygging og rehabilitering tilpasset ny planløsning
 • Nytt akustisk rom for installering av MR-maskin
 • Tekniske installasjoner VVS og elektro for MR-maskin
 • Nye tekniske anlegg VVS; sanitær-, gass-, kjøle-, ventilasjons- og automatikkanlegg
 • Nye tekniske anlegg elektro; elkraft, lavspent forsyning, belysning, tele og automatisering, brannalarm, adgangskontroll og innbruddsalarm

Våre tjenester

 • Prosjektering alle fag
 • Skisseprosjekt
 • Forprosjekt
 • Detaljprosjekt
 • Beskrivelser
 • Tegninger
 • Kostnadsberegninger
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Oppfølging under bygging
 • Assisterende prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Koordinator for prosjekteringen
 • Koordinator for utførelsen