Oversiktsbilde | Foto: Veidekke

Oversiktsbilde | Foto: Veidekke

Vestkanten kjøpesenter

Utvidelse syd

Oppdraget har vært knyttet til RIB i forbindelse med en utvidelse av det bygningsmessige ved kjøpesenteret. I tillegg svært omfattende arbeider knyttet til nye adkomstveier og grensesnitt mot eksisterende konstruksjoner. Eksisterende infrastruktur i grunnen har ført til mange tilpasninger for å sikre tomten med støttevegger mot nye tilføringsveier.

Støttekonstruksjoner og fundamenter er utført i plasstøpt betong. Det er også avstivende veggskiver. I tillegg er det en del stålkonstruksjoner knyttet til heiser, tak og dekke – konstruksjoner. Bygget er løst med hulldekker opplagt på bjelker og søyler av betongelementer.

Grensesnittet mot eksisterende bygg har vært svært utfordrende. Tegningsgrunnlaget på eksisterende konstruksjoner var ikke tilgjengelig da vi begynte prosjekteringen. Det er hentet ut fra andre rådgivere og leverandører fortløpende etter hvert som vi har sett behovet.

Prosjektering har foregått parallelt med utførelsen, noe som har gitt stor arbeidsbelastning i perioder. Det har også dukket opp mange uventede utfordringer underveis, noe som har krevd raske omstillinger og god tilpasningsevne.

Løsning av oppdraget

Det har vært behov for utarbeidelse av et svært omfattende tegningsgrunnlag. Inkludert revisjoner er det sendt ut 950 tegninger. I tillegg har Multiconsult bistått entreprenør og andre fag med en oppdatert 3D-modell underveis. Hele prosjektet er utført i 3D, alle tegninger er hentet direkte ut fra modellen. Dette inkluderer form, armering, samt verkstedstegninger for stål.

Våre tjenester

  • Bistand ved utarbeidelse av kalkyle
  • Prosjektering av byggeteknikk; plassstøpt betong, stålkonstruksjoner og betongelementer