Modellert veinett for fremtidig situasjon, år 2022

Trafikkmodell Bodø by

Overordnet trafikkanalyse og plan for hovedveinett

Prosjektet består av to deler – utarbeidelse av trafikkanalyse for Bodø sentrum der spesielt Hålogalandsgatas fremtidige rolle skal avklares, og en konkret analyse av de trafikale konsekvensene i forbindelse med planer om utbygging av Stormyra/Plassmyra med ca. 100 000 kvadratmeter.

Bodø sentrum defineres i denne sammenheng som området vest for riksvei 80 og nord for Hålogalandsgata. Langsiktig utvikling knyttet til Ny by – ny flyplass ligger utenfor rammen for oppdraget. Nytt veisystem etter ferdigstilling av ny riksvei 80 og nytt parkeringsanlegg i kvartal 99 legges inn som premiss. Hensikten er å ha et grunnlag for fremtidig planlegging av gatesystemet på detaljnivå.

Løsning av oppdrag

Med utgangspunkt i RTM Nord ble det sentrumsnære veinettet i Bodø lagt inn i Aimsun trafikkmodell kalibrert til dagens trafikk ved hjelp av tellinger i 27 kryss. For fremtidens situasjon (2022) er det sett på to ulike scenarier for Hålogalandsgatas fremtidige bruk, som i dag og som en ren kollektivtrafikk-, gang- og sykkelgate.

Det overordnede trafikknettet foreslås endret slik at hoveddelen av trafikken som i dag bruker Hålogalandsgata som gjennomfartsåre i fremtiden benytter Rv 80 og/eller Olav V gate til dette. Hålogalandsgata opprettholdes som bilgate, men bør i fremtiden prioritere myke trafikanter (syklende og gående), samt kollektivtrafikk i større grad enn i dag. Parkeringsareal langs gata foreslås erstattet av sykkelfelt.

Trafikkmodellen vil kunne benyttes fremover for å simulere de trafikale konsekvensene av justeringer på veinettet og av utbygginger sentralt i Bodø. Oppdraget ble avsluttet med en presentasjon for politikere og ansatte i kommunen.

Våre tjenester

• Oppbygging trafikkmodell
• Trafikkanalyse større område (> 100 000 kvadratmeter)