1/4

Bilde av vannspeilet | Foto: Multiconsult

2/4

Det er utstrakt bruk av natursteinsmurer i parken | Foto: Multiconsult

Samferdsel og infrastruktur, ballbane, strandvegparken, E6, Grøntentreprise, Trondheim, Stjørdal, Multiconsult

3/4

Snitt foran ballbane | Ill.: Multiconsult

Samferdsel og infrastruktur, ballbane, strandvegparken, E6, Grøntentreprise, Trondheim, Stjørdal, Multiconsult

4/4

Oversiktsplan | Ill.: Multiconsult

Strandvegparken

Grøntentreprise E6 øst – Dagsone vest

Strandveiparken ligger på Nedre Elvehavn i Trondheim, i et område med både bolig, industri, veg og jernbane. Parken er en del av vegprosjektet E6 Trondheim- Stjørdal og er anlagt delvis på lokk over den nye Strindheimtunellen.

Prosjektet omfatter gjenetablering av berørte deler av Strandveiparken oppå tunnelen og grønnstruktur i sidearealene langs nytt vegsystem. I parken løses forbindelser for myke trafikanter med anleggelse av viktige gang-/sykkelveger med tilslutning til gangkulverter og tilgang til holdeplass på jernbanestasjonen.

Parken fremstår som en grønn lunge i et område preget av mye trafikk og bygårder. Oppå tunellen er det etablert viktige elementer med beplantning, vannarrangement, sitteplasser, ballbane og torg mot Innherredsvegen. Murer forblendet med trøndersk liskifer er et karakteristisk element i parken, som tar opp høydeforskjeller og samtidig definerer de forskjellige oppholdsarealene. Ved kulvert under jernbanen er det satt opp søyler av spuntrør som var til overs etter tunellbyggingen som et kunstnerisk element.

Strandveiparken og nye Strindheimtunellen ble åpnet med stor folkefest i juni 2014.

Løsning av oppdraget

Målsettingen var å gi form til funksjonene i parken og med de premisser som de forskjellige konstruksjonene gir. Dette har skjedd i tett samarbeid med andre fagdisipliner.

Noen av arbeidsoppgavene var:

 • Vannarangement
 • Konstruksjoner (trapper og murer)
 • Ballbane
 • Rekkverk, håndlister og gjerder
 • Dekker og kanter
 • Beplantning
 • Plastring mot Nidelva
 • Forslag for plassering av skulpturen «Hedningens ferd» fra 1991, som har stått i Strandvegparken før
 • Belysning, utforming og plassering
 • Sentraløya i rundkjøringa
 • Torget mot Innherredsvegen
 • Møblering med benker, avfallsbeholdere, sykkelstativer mm.

Våre tjenester

Totalentreprisegrunnlag, beskrivelse og arbeidstegninger for grøntentreprisen med:

 • Plantegninger
 • Detaljtegninger
 • Mengdeoppsett
 • Beskrivelse etter prosesskoden
 • Arbeidstegninger
 • Byggeoppfølging