1/3

Oppgradert adkomstveg | Foto: Andreas Wendt

2/3

Ny parkeringsplass | Foto: Andreas Wendt

3/3

Støttemur/trapp mot parkeringsplass | Foto: Andreas Wendt

Settefiskanlegg Kjærelva

Veg og utenomhusområde

Eksisterende settefiskanlegg Kjærelva på Fitjar ble oppgradert for en betydelig økning av produksjonen. I sammenheng med transport til og fra settefiskanlegg ble det forventet en økning av tungtrafikken. Den eksisterende adkomstveg viste dårlig overbygg, for smal veibredde og dårlige siktforhold.

Oppdraget omfattet utarbeidelse av forprosjekt, detaljprosjektering og anbudsdokument for opprusting av kommunal veg, parkeringsplass og utomhusareal samt overvannsdrenering, vann og avløp og påkrevde støttemurer.

Løsning av oppdraget

Oppdraget ble utført i tett samarbeid med kunden og lokale myndigheter. Spesielt måtte hensyn tas til nabointeresser, spesielt nærliggende campingplass. Derfor ble det blant annet etablert nytt fortau mellom tilkomstveg til eksisterende hyttefelt og campingplass.

For forbedring av siktforhold ble det gjennomført fjellsprengninger og justeringer i veglinjen.

På grunn av nabointeresser kunne vegprofilet ikke utvides, istedenfor ble det etablert møtelommer langs strekningen.

Våre tjenester

  • Forprosjekt vegtilkomst/ utenomhusareal/parkeringsareal
  • Detaljprosjektering vegtilkomst/ utenomhusareal/ parkeringsareal, overvannshåndtering
  • Utarbeiding av anbudsdokumenter
  • Evaluering av tilbud
  • Oppfølging i byggeperioden