Talkmølle i Framfjorden. Oppstart av rivingen | Foto: Joar Hovda, Multiconsult

Riving av talkmølle i Framfjorden

Miljøkartlegging, miljøsanering og riving

Multiconsult var engasjert av OMYA Hustadmarmor AS. Oppdraget var miljøsanering og riving av mange bygninger, dvs. verksted, bolig/kontor, gammel- og ny møllebygning, lagerbygg, overbygg på kai og andre konstruksjoner. Total grunnflate på ca 1750 m2 .

Det er utført miljøtekniske grunnundersøkelser, miljøkartlegging, og utarbeidet miljøkartleggingsrapport/ avfallsplan. Multiconsult utarbeidet anbudsgrunnlag for miljøsanering/riving, evaluert riveentreprenører, bistått oppdragsgiver i kontraktsforhandlinger, utarbeidet kontrakt og kontrahert entreprenør.

Multiconsult har hatt funksjonen koordinerende prosjekterende (KP) og koordinerende utførelse (KU) ihht. Byggherreforskriften. Det er utarbeidet risikovurderinger og SHA-plan for arbeidene, samt den oppfølgingen mhp. SHA og ytre miljø gjennom utførelsesfasen.

Anlegget er dokumentert ved foto- og videopptak, intervjuer/opptak av tidligere fabrikksjef, oppmåling og innhenting av relevant arkivmateriale.

Løsning av oppdraget

Dokumentasjon: Bygninger og aktiviteter på området de siste 110 år er dokumentert forut for riving

Miljø: Store mengder helse- og miljøfarlige stoffer/avfall er levert til godkjent mottak for korrekt behandling.

Gjenvinning: Store mengder metall, trevirke, papirsekker osv. er levert til gjenvinning. Sorteringsgraden var på 94 % ved avslutning av oppdraget.

SHA/HMS: Utførende entreprenør er fulgt opp gjennom hele oppdraget, med minimalt med avvik ihht. til utførte SJA og utarbeidet SHA-plan.

Omdømme: Bygninger til forfall er fjernet, og faren for skade på liv og helse er eliminert. Byggherre har ryddet opp etter seg, og levert tilbake eiendommen slik dagens grunneiere ønsket det.

Våre tjenester

  • RIGm
  • RIB
  • RIM
  • PLAN
  • PL