Vanndirektivet kan ha store konsekvenser for det norske kraftsystemet | Foto: Kristine Lilleeng Walløe, Multiconsult

Regionale vannforvaltningsplaner

Konsekvenser av økologiske miljømål for norsk vannkraftsektor

Norge er i ferd med å implementere EUs vanndirektiv og de tilhørende mekanismene for forbedring av økologien i elver og innsjøer i alle regulert vassdrag. Regjeringen vedtok juli 2016 vannforvaltningsplaner for perioden 2016-2021 som inneholder økologiske miljømål for alle regulerte vassdrag. Miljømålene kan potensielt føre til betydelige produksjonstap og begrensninger for det norske kraftsystemet.

Multiconsult har på oppdrag av Energi Norge utredet potensielle konsekvenser de økologiske miljømålene i de regionale vannforvaltningsplanene kan ha for norsk vannkraftsektor.

Løsning av oppdraget

Første del av oppdraget bestod av fullstendig gjennomgang av de økologiske miljømålene i vannressursforvaltningsplanene for perioden 2016-2021 for hver av de 11 vannregionene. For hver vannregion ble det utarbeidet en komplett liste over alle miljømål i regulerte elver og innsjøer med tilhørende berørte kraftverk. Deretter ble potensielt produksjonstap på grunn av vannslipp beregnet for hvert kraftverk, forutsatt at det blir krav om Q95 i hver elvevannforekomst.

Konsekvenser av magasinrestriksjoner ble vurdert på grunnlag av samtaler med regulanter og case-studier av utvalgte magasiner, og resultatene skalert opp til hele kraftsystemet.

Våre tjenester

  • Analyse og identifisering av økologiske miljømål i regionale vannforvaltningsplaner som kan føre til produksjonstap ved norske vannkraftverk
  • Estimering av produksjonstap knyttet til minstevannføring
  • Vurdering av potensielle konsekvenser av magasinrestriksjoner og kumulative effekter