1/2

Dam Finsevann | Foto: Kristine Lilleeng Walløe, Multiconsult

2/2

Dam Ørtern | Foto: Kristine Lilleeng Walløe, Multiconsult

DBBB Hallingdalen

Dambruddsbølgeberegninger for 30 dammer i Hallingdalen

Multiconsult har utført dambruddsbølgeberegninger og klassifisering av E-COs dammer i Hallingdal. Oppdraget innebefatter i alt 30 dammer fra klasse 0-4 hvorav 21 av dammene er klasse 2 eller høyere. Fire dammer ble funnet å være i klasse 4, med oversvømmelse av flere tusen husstander.

Løsning av oppdraget

Det ble bygget en éndimensjonell hydraulisk modell i programvaren MIKE11 for hele vassdraget ned til Drammensfjorden. Dambruddsbølgeberegningene ble utført for hver enkelt dam i henhold til NVEs retninglinjer. Det ble videre laget beredskapskart som viser oversvømt område, og antall berørte boligekvivalenter ble beregnet. Basert på dette ble ny klassifisering av dammene foreslått.

Våre tjenester

  • Hydraulisk modellering
  • Utarbeidelse av oversvømmelseskart
  • Klassifisering av dammer