1/4

Regjeringskvartalet sett fra Akersgata, natt | Foto: Nordic – Office of Architecture (illustr.)/Statsbygg

2/4

Regjeringskvartalet sett fra Youngstorget | Foto: Nordic – Office of Architecture (illustr.)/Statsbygg

3/4

Regjeringskvartalet, Grubbegata | Foto: Nordic – Office of Architecture (illustr.)/Statsbygg

4/4

Regjeringskvartalet sett fra syd | Foto: Nordic – Office of Architecture (illustr.)/Statsbygg

Nytt Regjeringskvartal

Reguleringsplan og konsekvensutredning

Den 10. februar 2017 ble den statlige reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD.

Reguleringsplanen er utformet av Statsbygg i samarbeid med konsulentgruppen Team Nordic (Nordic – Office of Architecture, Multiconsult, SLA og Civitas) og Forsvarsbygg og omfatter om lag 100 000 m2 nybygg og rehabilitering av ca. 40 000 m2 i eksisterende bygg.

Oppdraget til Team Nordic har vært å utarbeide planprogram, konsekvensutredning og forslag til reguleringsplan. I dette inngikk også å utarbeide grunnlag for parallelloppdrag og nødvendig bistand til evaluering av disse.

Løsning av oppdraget

Reguleringsplanforslaget er utviklet på bakgrunn av juryens evaluering av parallelloppdragene, og arbeidet med utvikling og utredning av forslaget har i stor grad skjedd i tverrfaglige team og i workshops. Det er utarbeidet skisser og volumstudier av ulike løsninger som ble bearbeidet videre til et planforslag med et tilhørende teknisk referanseprosjekt med 3D-modeller/BIM for kostnadsberegninger.

Vedtatt plan innebærer konsentrert bebyggelse med variert volumoppbygging og moderate høyder, og hovedvekten av ny bebyggelse mellom Møllergata og Grubbegata. Et nytt byggeområde etableres mellom H-blokken og Deichmanske bibliotek.

Det er jobbet mye med å sikre at området blir åpent og inviterende samtidig som sikkerhetskravene skal tilfredsstilles. For å løse dette opprettes en utvidet sikringssone (perimetersikring) som regulerer biltrafikk inn til området, mens hele området blir åpent for fotgjengere og syklister. Det etableres en ny park over Ring 1 og i nord-østlig del av området.

For å ivareta sikkerheten er det også utarbeidet en vegløsning hvor Ring 1 Hammersborgtunnelen forlenges mot øst, senkes og forsterkes.

Våre tjenester

Utarbeidelse av grunnlag for parallelloppdrag, planprogram, konsekvensutredning og reguleringsplan for Nytt Regjeringskvartal.