1/2

Flyfoto | Foto: Google Maps

2/2

Skisse | Ill.: Multiconsult

Mørkvedmarka skole

Overordnet trafikkvurdering

Trafikksituasjonen ved Mørkvedmarka skole i Bodø er lite gunstig med tanke på barns sikkerhet og trygg skolevei. Mørkvedmarka skole inneholder familiesenter, barnehage, SFO og 1 – 7 skole. Bodø kommune har kartlagt området og funnet at det byr på trafikale utfordringer, da særlig knyttet til skolevei og skolegårder. Det er stor trafikk og mye trafikk spesielt ved skolestart, men området er også et yndet friluftsområde med utgang til skiløype, crossløyper m.m.

Bodø kommune ønsker å få utarbeidet en overordnet trafikkvurdering der gode trafikale og trafikksikre løsninger bedrer dagens situasjon.

Løsning av oppdraget

Innspill fra barnehage, FAU og familiesenter beskriver behov og utfordringer som brukerne av området har. Området ble analysert, skoleveier og konfliktpunkter vurdert. Skisser til løsninger som imøtekommer behovene utarbeides.

Prosjektet er pågående fase, endelig løsning ikke klar i skrivende stund.

Våre tjenester

  • Trafikksikkerhetsvurderinger
  • Områdedisponering