1/4

Byggetrinn I med eksisterende sykehjem | Illustrasjon: LINK Arkitektur

2/4

Venstre fløy i nytt bygg | Illustrasjon: LINK Arkitektur

3/4

Sammenkobling eksisterende og nytt bygg | Illustrasjon: LINK Arkitektur

4/4

Ny hovedinngang med pergola | Illustrasjon: LINK Arkitektur

Moer sykehjem, byggetrinn I

Forprosjekt og totalentrepriseforespørsel

Ås kommune har behov for flere sykehjemsplasser i fremtiden. Mulighetsstudiet, som forprosjektet er basert på, omfatter en utvidelse av sykehjemmet i 2 byggetrinn á 40 plasser. Forprosjektet har tatt for seg byggetrinn I og tilrettelagt for byggetrinn II.

Byggetrinn I skal sammenkobles med eksisterende sykehjem i Fløy E i både U. etasje og 1. etasje. Eksisterende teknisk bygg skal rives, nytt teknisk bygg skal etableres, og omkoblingene av strømforsyningen må utføres før byggetrinn I kan påbegynnes.

Oppdraget omfatter en videreutvikling av byggetrinn I som skissert i mulighetsstudiet frem til og med forprosjekt. Det er utviklet et tilbygg på ca. 6.200 m2 inkl. noe ombygging, samt landskapsutforming av tomteareal på ca. 31 mål. Prosjekteringsgruppen har også utarbeidet tilbudsgrunnlag for utlysning av totalentreprise for byggetrinn I.

Oppdraget har vært komplekst og utviklet seg underveis. Det er blant annet utredet følgende: BREEAM-systematikk, Blå-grønn faktor, solceller, grønt tak og bergvarme vs. fjernvarme. I oppfølging i byggetiden for Moer sykehjem, byggetrinn I er Multiconsult engasjert som Byggherrens rådgivere for å bistå ved eventuelle spørsmål og problemstillinger underveis i byggefasen.

 

Våre tjenester i oppdraget:

 • Arkitekt (LINK Arkitektur)
 • Landskap
 • Geoteknikk
 • Byggeteknikk
 • VVS
 • Elektro – høyspent og lavspent
 • VA
 • Brann
 • Akustikk
 • Bygningsfysikk
 • Energirådgivning
 • SHA
 • Miljøoppfølgingsplan
 • Kalkyle 2-sifret nivå
 • ROS-analyse
 • Utredning av fjernvarme vs. bergvarme
 • BREEAM – oppnå «Very good»
 • Utrede Blå-grønn faktor 0,8
 • Solceller
 • Grønt tak