1/4

Alternativ urbant-blågrønt | Ill.: Link Arkitektur

2/4

Planskisse | Ill.: Multiconsult

3/4

3D-modell urbant-blågrønt | Ill.: Link Arkitektur

4/4

Idéveksted | Foto: Multiconsult

Indre Øyrane

Områderegulering

Førde er vekstsenteret i Sogn og Fjordane. Multiconsult og Link har hatt i oppdrag å utarbeide en ny områderegulering for Indre Øyrane i Førde. Området har i dag videregående skule, dyrka mark og våtmarksområdet Løken. Indre Øyrane skal bli en ny bydel med varierte funksjoner og god tilknyting til resten av byen.

Hovedmålet med prosjektet er å legge til rette for en bymessig blå-grønn utvikling og ta vare på Løken som viktig naturområde med struktur og identitet som kan bidra til å øke tilflyttingen, gi flere funksjoner og tilbud, øke aktiviteten og på den måten øke attraktiviteten til Førde sentrum.

Løsning av oppdraget

I tillegg til vanlig varsling av oppstart har det vært et idéverksted i oppstarten av planarbeidet for å samle informasjon og gjennomføre idéutvikling for ønsket utvikling av Indre Øyrane. Etter det utarbeidet Multiconsult og Link tre alternativer til planløsning: urbant, blågrønt og urbant blågrønt.

Kommunen ville bruke dette som utgangspunkt for å rådføre seg med innbyggerne i Førde og at det skulle avholdes et folkemøte. Målet med folkemøtet var å informere folk i Førde om de tre utbyggingsskissene og få høre deres mening om de tre alternativene og få eventuelle andre innspill om utviklinga av Indre Øyrane. Det urbane blågrønne alternativet ble valgt til videre bearbeiding.

Planen legger til rette for ny gatestruktur som binder sammen nye gater med eksisterende gatestruktur i Førde sentrum. Gatene fungerer også som siktakser mot Førde kirke. Planen åpner for etablering av nye boliger, kjøpesenter, omsorgsboliger, parkanlegg og ivaretaking/verning av den nordlige og østlige delen av naturområdet Løken.

Våre tjenester

  • Medvirkning (idéverksted og følkemøte)
  • Arbeidsmøter
  • Registrering
  • Alternativer for stedsutvikling
  • 3D-modell
  • Reguleringsplankart
  • Planbeskrivelse
  • Planbestemmelser
  • ROS-analyse
  • KU-analyse