1/2

Svelvikveien. Foto: Multiconsult

2/2

Hoveddelen av prosjektets omfang. Foto: Multiconsult

Fv. 319 og Fv. 31 Svelvik- og Nordbyveien

Byggeplan og oppfølging i byggeperioden

Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt av eksisterende Fv. 319 og 31, hvor hovedmålet er å sikre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående, syklende og bilister. Prosjektet har også til hensikt å forbedre overvannshåndteringen, vann- og avløpsforsyningen og rydde opp i kabelforsyningen i området.

Eksisterende vegstrekninger er i dårlig teknisk stand. Eksisterende fortau er svært smalt på store deler av strekningene, og det er dårlig standard på kantstein og asfalt. Standard og bredde på kjørevegene varierer mye på strekningene.

Løsning av oppdrag

Det ble jevnlig avholdt prosjektmøter med Drammen kommune og Statens vegvesen.

Prosjektet er løst som et samarbeidsprosjekt hvor Multiconsult koordinerte prosjekteringen for samtlige fag, inkludert VA fra Drammen kommunes VA-konsulent og SVV sin prosjektgruppe. Dette innebar at Multiconsult måtte stille med relevant kompetanse for nevnte kvalitetssikring og koordinering.

Oppdraget er også fulgt av en intern arbeidsgruppe hos vegvesenet.

Våre tjenester

  • Landskapsplan
  • Veg-prosjektering
  • Geoteknisk rådgiving
  • Koordineringsansvarlig prosjektering
  • Kabel- og belysningsplan
  • Skiltplan
  • Kostnadskalkyler
  • SHA/YM
  • Bygningsregistreringer
  • Oppfølging i byggeperioden