1/7

Foto: Jo Michael

2/7

Bybanen i Bergen | Foto: Jan Magne Sviland

3/7

Skisse: Multiconsult

4/7

Strømsø Torg, Drammen | Foto: Torbjørn Tandberg

5/7

Skatepark Bruparken | Foto: Eivind Schou

6/7

Øvre Sund bru sett fra Grønland | Foto: Peter Aasen

7/7

Ski stasjon | Foto: Bo Mathisen

Samferdsel

Multiconsult ønsker å være med på å utvikle et samfunn som tar hensyn til bærekraft og samtidig skaper verdier.
Betydelige forsinkelser i veg- og jernbaneprosjekter

Analyse & Strategi (heleid datterselskap av Multiconsult) har på oppdrag fra Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) utarbeidet en…

13-02-2013

Tresfjordbrua ute på anbud

30. april ble Tresfjordbrua sendt ut på anbud, nesten på dagen to år etter at Multiconsult…

19-06-2012

Rv. 22 Mulighetsstudie for kryssing av Glomma

Multiconsult har gjennomført en mulighetsstudie for Statens vegvesen Region øst for kryssing av Glomma ved Fetsund.

12-06-2012

Fikk Drammen bys byggeskikkpris

Tolv år etter at prosjekteringen av Øvre Sund Bru startet, mottar brua Drammen bys byggeskikkpris. Multiconsult…

30-03-2012

Utarbeider planer for sykkelstamveg

Multiconsult har utarbeidet kommunedelplaner og konsekvensutredning for en 14 kilometer sykkelstamveg på strekningen Stavanger-Forus-Sandnes.

20-03-2012

Vi kan mobilitet i by

Gode transportmuligheter er avgjørende for økonomisk utvikling og for et velfungerende samfunn. Samtidig er samfunnet i stor endring; Våre byer vokser og blir stadig mer komplekse, forventningene til velfungerende infrastruktur øker samtidig som miljø- og klimabelastningen skal minimeres. Samferdsel utfordres av våre mest aktuelle samfunnsspørsmål! En effektiv infrastruktur er selve grunnlaget for en fungerende by i morgendagens bærekraftige samfunn. Multiconsult planlegger for fremtiden og har som ambisjon å tilby velfungerende mobilitetsløsninger.

Best på krevende samferdselsanlegg

Ingen prosjekter er like og de faglige utfordringene spenner vidt. Multiconsult har utviklet en egen gjennomføringsmetodikk for store samferdselsprosjekter tilpasset prosjektenes størrelse og kompleksitet. Gjennom digital samhandling og god risikostyring kan vi oppnå betydelige besparelser i prosjektgjennomføringen. Multiconsult er anerkjent som den rådgiveren som best forstår håndtering av risiko knyttet til største kostnadsbærerne innen samferdsel.

Multiconsults rådgivere dekker alle aspekter fra rådgivning og veiledning i en ide- og utviklingsfase, gjennom hele prosjektet med planlegging og prosjektering, til overlevering og idriftsetting. Våre kompetente og engasjerte medarbeidere sørger for å skape en forståelse av hva som gir merverdi for kunden. Vi er representert i alle landets regioner og legger stor vekt på samspill med kunden og andre interessenter.

Vi prioriterer bærekraft

Multiconsult er aktiv i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål. Med vår kompetanse skal vi fremme valg av bærekraftige løsninger i prosjektene. Vi gir kundene råd om å velge de mest bærekraftige løsningene og utfordrer kundens miljøambisjoner. Vi bruker bærekraft som kriterium ved alternativsvurderinger, og kan dokumentere bærekraft i anbefalt løsning.