Inneklima

Et godt inneklima er essensielt for god helse, arbeidseffektivitet, trivsel og livskvalitet. Multiconsult tilbyr en komplett inneklimapakke for vurdering og analyse av inneklimaet i alle typer bygninger. Pakken strekker seg over flere fagfelt og disipliner der våre beste rådgivere settes sammen i tverrfaglige team for å finne frem til de riktige løsningene.

Begrepet innemiljø og inneklima brukes i dag om hverandre. Innenfor termen innemiljø inngår alt som vi omgir oss med, inkludert estetiske og psykososiale faktorer. Multiconsults inneklimapakke har fokus på de fem feltene innenfor begrepet inneklima. Disse er det termiske, akustiske, atmosfæriske, aktiniske og mekaniske innemiljø.

Et dårlig inneklima kan bidra til helseplager, konsentrasjonsvansker, økt risiko for ulykker og høyere sykefravær. Dette betyr at utbedring av inneklimaet kan ha økonomisk verdi i form av økt produktivitet, lavere sykefravær og økt konkurransedyktighet.

Multiconsult foretar måling og vurdering av temperaturforhold, trekk, kaldras og luftfuktighet for å sikre gode termiske forhold tilpasset bruken av bygget. Luftmengder og ventilasjon samt målinger av fukt, muggsopp og svevestøv inngår i analysen av det atmosfæriske miljøet.
Ulike lokaler krever ulike akustiske forhold. Multiconsult foretar målinger og analyser av lydisolasjon, lydnivåer og akustiske parametere for å sikre et godt akustisk miljø for det aktuelle lokalet.

Innenfor det mekaniske miljøet inngår universell utforming, ergonomi og sikring mot skader og ulykker, mens det aktiniske miljøet innebefatter vurdering av lys og belysning, radonmålinger samt måling av elektromagnetisk stråling.

Alle disse parameterne sees på i sammenheng for å sikre et sunt og godt inneklima. Multiconsult bistår deg i å finne ut hvilke målinger og analyser som er relevante for din situasjon, og du bestemmer selv hvordan din pakke skal se ut.

Multiconsult tilbyr undersøkelse av:

• Termisk miljø (temperatur, luftfuktighet, luftbevegelse/trekk og strålingsvarme/kulde)
• Atmosfærisk miljø (ventilasjon, luftkvalitet, gass, partikler, støv, og fukt- og muggsoppskade)
• Akustisk miljø (lydnivå, støy, lydisolasjon og lydoppfattelse)
• Aktinisk miljø (lys, belysning, radon, elektriske og magnetiske felt)
• Mekanisk miljø (universell utforming, ergonomi/funksjon og sikkerhet)