Ålesund er en av byene som er med i byindeksen | Foto: Matt Lamers

Byindeksen

Multiconsult har utarbeidet en byindeks for å synliggjøre hvor fremtidsrettet norske bykommuner er. Hensikten er å sette søkelyset på hva som skaper en fremtidsrettet kommune og hvilke faktorer som er viktige for denne utviklingen.

Eldrebølgen, klimaendringer, teknologiutvikling og globalisering gjør det stadig mer utfordrende å drive norske byer. Samtidig er det færre yrkesaktive, mange oljerelaterte arbeidsplasser kan bli mindre lønnsomme eller forsvinne, og byene må konkurrere om de beste hodene.

For å lykkes fremover og tilpasse seg disse endringene er det avgjørende at kommuner og andre aktører legger til rette for hva vi skal leve av fremover, med andre ord at det legges til rette for verdiskaping. Verdiskaping skjer i stor grad i byer, og byer som har et bevisst forhold til dette har de beste forutsetningene for å lykkes.

Kunder og næringslivet er ofte etablert i byene, samtidig er det der vi finner en stor konsentrasjon av arbeidstakere med høy kompetanse. Dette gir bedriftene mulighet til å finne både kunder og arbeidskraft, samtidig som arbeidstakerne kan finne interessante arbeidsplasser.

Om byindeksen

Kunnskap om hvordan byene ligger an i dag, både når det gjelder styrker og svakheter, er avgjørende for å legge til rette for fremtiden på best mulig måte.

Multiconsult har spisskompetanse innen samfunnsutvikling og planlegging, og så et behov for en kvantitativt tilnærming for å vurderer dagens situasjon for norske byer. Derfor har vi utarbeidet en byindeks.

Byindeksen vurderer en rekke faktorer som på ulikt vis påvirker verdiskapingssituasjonen i byer. Disse indikatorene deles inn i fire hovedkategorier; kultur for verdiskaping, økonomisk tetthet, stedskvalitet og kompetanse. Indeksen er et solid verktøy til hjelp i strategisk planlegging i byene. Kommunene, næringslivet og andre aktører kan bruke Byindeksen i sin planlegging for fremtidens by.

Indeksen rangerer norske bykommuner etter hvordan de samlet skårer på indikatorene, altså hvor fremtidsrettete de er. Bærum kommune kom ut som nr 1, tett fulgt av Sola og Stavanger kommune.