Lørenskog mest fremtidsrettet

1/2

Ordfører Ragnhild Bergheim mottar diplom utenfor det nye bolig og næringsområdet i kommunen. Bernt Sverre Mehammer (Multiconsult), Erik Hammer (SNØporten), Bjørn Oscar Unander (Multiconsult), ordfører Ragnhild Bergheim, Camilla Håltem og Ragnar Christoffersen (Lørenskog kommune).

2/2

Bjørn Oscar Unander fra Multiconsult overrekker beviset på at Lørenskog er den mest fremtidsrettede kommunen til ordfører Ragnhild Bergheim.

Lørenskog er mest fremtidsrettet i Norge

Lørenskog er Norges mest fremtidsrettede bykommune i 2019. Kommunene i Oslo-regionen, Sola og Tromsø gjør det også bra i årets utgave av Byindeksen.

5. september 2019
Cato A. Mørk

– Det er utrolig hyggelig å få tildelt denne prisen, som jeg ser på som en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør for å løfte Lørenskog inn i framtida, sier ordfører Ragnhild Bergheim.

– En fremtidsrettet bykommune er godt rustet til å møte fremtiden. Lørenskog scorer bra på en rekke områder. De er spesielt gode på å skape en kultur for å skape verdier, der sysselsettingen har økt mye de siste årene. Som en følge av dette og plasseringen rett utenfor Oslo, klarer de å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft. Viktig forklaringer på Lørenskogs prestasjon er nærheten til Oslo og en vellykket politikk for å lokke til seg større virksomheter, sier Bernt Sverre Mehammer, faglig ansvarlig for Multiconsults byindeks.

Hele 92 norske kommuner tilhørende et byområde er vurdert etter hvor fremtidsrettet de er når det gjelder kultur for verdiskaping, kompetanse, økonomisk tetthet og befolkning.

– Det er viktig for oss at Lørenskog er en god kommune å bo i, også når vi vokser. Derfor er vi opptatt av å utvikle levende nærområder, hvor folk kan bo og jobbe, og samtidig ha tilgang til grøntareal og fritidsaktiviteter. Vi legger til rette for at næringslivet kan etablere attraktive arbeidsplasser i Lørenskog, og vi følger opp med å bygge nye skoler og barnehager, for å tiltrekke oss barnefamilier, sier ordfører Ragnhild Bergheim.

Lørenskog er en kommune med vel 40 000 innbyggere og ligger rett nord for Oslo. Oslo kommune tar for øvrig andreplassen, mens Ås kommune sør for Oslo, kommer på tredjeplass. Sola er den første kommunen utenfor Oslo-området, på fjerdeplass.

De 10 mest fremtidsrettede bykommunene i Norge:
Rangering, kommune, fylke, antall innbyggere:

 1. Lørenskog, Akershus, 40 106
 2. Oslo, 681 071
 3. Ås, Akershus, 20 335
 4. Sola, Rogaland, 26 582
 5. Nesodden, Akershus, 19 488
 6. Bærum, Akershus, 126 841
 7. Rælingen, Akershus, 18 161
 8. Ullensaker, Akershus, 38 234
 9. Tromsø, Troms, 76 649
 10. Asker, Akershus, 61 523

Verdiskaping viktigere
Verdiskaping kommer til å få større vekt i norsk samfunnsplanlegging framover. For å møte utfordringene fremover må norske kommuner ha sterkere fokus på hvordan de legger til rette for fremtidsrettede bedrifter og verdiskaping.

– Tiltak mot klimagassutslipp kommer til å redusere verdiskapingen i oljesektoren, og eldrebølgen gir økt omsorgsbyrde for yrkesaktive. For å bevare Norges posisjon som et av verdens beste land i bo, vil vi måtte jobbe hardere med å legge til rette for verdiskaping, og byene er de viktigste i dette arbeidet. Bedrifter, arbeidstakere og deres kunder finnes i stadig økende grad i byene, sier Bjørn Oscar Unander, leder for By og Samfunn i Multiconsult.

 

Fakta om Byindeksen:

 • Indeksen rangerer 92 norske bykommuner etter hvordan de samlet skårer på tolv indikatorer. De tolv indikatorene omfatter patenter, nyetablering av bedrifter, næringsstruktur, vekst i antall sysselsatte, utdannelse, ansatte i kunnskapsintensive næringer, økonomisk tetthet, inntektsnivå, innflytting og unge voksne. Disse er delt i fire hovedområder: kultur for verdiskaping, kompetanse, økonomisk tetthet (agglomerasjon) og befolkning.
 • Om en by eller kommune er fremtidsrettet, kan ikke observeres direkte. I utviklingen av indeksen er det etablert et indikatorsett som samlet sett vurderes å fange opp viktige forutsetninger for om en by eller kommune er rustet for fremtiden.
 • I 2018 ble Byindeksen lansert for første gang, og Bærum kommune kom best ut. I år er det gjort flere justeringer på metode og utvalget av kommuner er økt. Dette gjør at resultatene ikke er direkte sammenlignbare med fjorårets Byindeks.

Kontaktpersoner:

 • Bernt Sverre Mehammer, leder for urban mobilitet og verdiskaping, tlf 924 32 094, bernt.sverre.mehammer@multiconsult.no
 • Cato A. Mørk, senior kommunikasjonsrådgiver, tlf 924 55 663, cato.mork@multiconsult.no