1/2

Landskapsplan for utvidelse av Otterøy kirkegård | Foto: Multiconsult

2/2

Otterøy kirke | Foto: Multiconsult

Otterøy kirkegård

KU, regulering og detaljprosjektering av kirkegårdsutvidelse

Namsos kommune har stort behov for flere gravplasser og bedre parkerings-forhold ved Otterøy kirke. Ulike arealer for utvidelse av kirkegården er vurdert. Det er vanskelige grunnforhold i området (leire) og en eroderende bekk renner forbi kirkegården. I tillegg går fylkesvegen over Otterøya like inntil kirka og kirkegården. Det er utarbeidet reguleringsplan som omfatter ny gravplass med plass til 500 graver, ny parkeringsplass samt erosjonssikring av Vikaelva som renner forbi kirkegården. Detaljprosjekteringen omfatter halve gravarealet, parkeringsplass, erosjonssikring av elva samt minnelund inne på eksisterende kirkegård.

Våre tjenester

Fylkesvegen går mellom kirka med eksisterende gravplass og utvidelsesarealet med parkeringsplass. Ved utforming av området er hensynet til trafikksikkerhet og god praktisk og visuell kontakt mellom kirka og utvidelsesarealet vektlagt. I tillegg har de dårlige grunnforholdene og nødvendig sikring av elva vært grunnleggende utfordringer ved utforming av området. Den planlagte kirkegårdsutvidelsen har en enkel og landlig planløsning. Parkeringsplass skal opparbeides med asfalt og kantstein. En grussti knytter sammen parkering med kirka og utvidelses-arealet. Inne på utvidelsesarealet er det planlagt en vann- og avfallsplass og sitte-muligheter. Rundt kirkegården skal det bygges et tregjerde med en gang- og en kjørport. Nord for kirka er det planlagt en enkel liten minnelund under store trekroner med utsikt mot sjøen.

Våre tjenester

  • KU inkl. vurdering av alternative utvidelsesmuligheter
  • Utarbeidelse av reguleringsplan
  • Detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag
  • Byggeoppfølging