Hs-Tp kontur for havdønning i Sulafjorden ved NØ flyter | Illustrasjon: Multiconsult

Kryssing av Sulafjorden – Metocean

Mulighetsstudie for kryssing av Sulafjorden

Som en del av «Fergefri E39» – prosjektet er det utført en mulighetsstudie for kryssing av Sulafjorden. Etablering av et godt designgrunnlag er essensielt for infrastruktur på eksponerte lokaliteter av denne type. Kvaliteten av designgrunnlaget vil være førende både for konseptvalg og for vurderingen av byggbarhet og gjennomføring av prosjektet. Spesielt er dette en konseptstudie der flere av basisalternativene vil falle inn i gruppen av «utvikling av ny teknologi» og «kvalifisering» av nye løsninger.

En viktig del av designgrunnlaget vil være å etablere et pålitelig designgrunnlag for fysisk miljø inkludert havbølger. Designgrunnlaget for fysisk miljø må tilfredsstille kravene som stilles i konstruksjonsstandardene for pålitelighet (les EN 1990). Dette oppfylles blant annet gjennom en etablering av fordelinger og statistikker, og da spesielt at måleperiodene eller datagrunnlaget/datafilene representerer en lang nok periode i tid for etablering av disse statistikkene.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utviklet metodikk og tilhørende programvare (bl.a brukt av Statoil) for etablering av designgrunnlag basert på lange tidsserier eller realisering av statistikker til syntetiske tidsserier. Disse tidsseriene tilfredsstiller både kravene til designgrunnlag og basis for probabilistiske design- metoder og etablering av statistikker på respons av konstruksjoner. Denne responsstatistikken vil igjen benyttes til ekstremverdianalyser og dokumentasjon av brukbarhet og regularitet i forhold etablerte terskelverdier (brukskrav) på respons.

Designgrunnlag på fysisk miljø på lokaliteten ble etablert. I mangel av lokale målinger ble det benyttet en kombinasjon av flere metoder, observasjoner fra Vigra sammen med numeriskmodellering ble vurdert til å gi den best mulig fastsettelse av designgrunnlaget i dette prosjektet/fasen.

Eksisterende vinddata fra målinger ved nærliggende værstasjoner samt data fra numeriske modeller ble analysert, og statistiske metoder benyttet for å etablere lange tidsserier av vind som er representative for Sulafjorden. Videre ble det utført numerisk modellering av både forplantning av havbølger og lokale vindbølger i området. Basert på disse dataene ble det utarbeidet et foreløpig designgrunnlag for de aktuelle parameterne, her representert med statistikker og med lange tidsserier som grunnlag for design av flytebro-konseptet

Våre tjenester

  • Analyse av eksisterende metocean data
  • Statistisk transformasjon av korte lokale tidsserier, til representative lange tidsserier
  • Numerisk modellering av bølger inn mot fjorden (SWAN)
  • Numerisk modellering av lokal vind i fjorden (CFD)
  • Fastsettelse av foreløpig designgrunnlag