Detaljregulering sjøbunnsdeponi Herreflaket Syd, Bamble kommune

Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høring og offentlig ettersyn.


Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles det herved om:

  • Igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for sjøbunnsdeponi Herreflaket syd, Bamle kommune, PlanID 423
  • Planprogram på høring og offentlig offentlig ettersyn.
  • Forslagsstiller er Kystverket, plankonsulent er Multiconsult Norge AS.

Bakgrunn for planarbeidet

Kystverket har igangsatt en prosess for utdyping av Torsbergrenna i Porsgrunn og Skien kommuner. Ifm. planlagt utdyping vil det være behov for å deponere masser.

For å håndtere massene fra prosjektet har Kystverket startet planarbeid for å regulere et område sydvest for Herreflaket i Frierfjorden til sjøbunnsdeponi.

Kystverket ser samtidig på muligheten til å kunne levere alle eller deler av utdypingsmassene til Herøya Industripark AS for landinnvinning i Gunnekleivfjorden.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et sjøbunnsdeponi. Ønsket deponiområde har den størrelse på ca. 300 daa. Avgrensningen av deponiområdet sammenfaller med kote -40.

Foreslått planområde har en størrelse på 485 daa, jf. kartet nedenfor.
Ifm. utdypingen av Torsbergrenna er det behov for å ta ut 631 000 m3 masser, som vil bli deponert i området. Av disse er ca. 191 000 m3 forurensa masser, mens de resterende massene er rene.

Forventet oppfyllingshøyde vil være ca. 2 meter. Endelig avgrensning av deponiområde og oppfyllingshøyde skal avklares som en del av planprosessen. Dersom det inngås avtaler om annen bruk av massene, vil deponiområdet ikke bli tatt i bruk.

Varslingsdokumenter

Følgende varslingsdokumenter er tilgjengelig for nedlastning til høyre og Kystverkets hjemmeside https://www.kystverket.no/ :

  • Planinitiativ, datert 01.03.2023
  • KU-vurdering, datert 01.03.2023
  • Referat fra oppstartsmøte, datert 13.03.2023
  • Forslag til planprogram, datert 02.05.2023

Ta kontakt med undertegnede dersom det allikevel er ønskelig å få dokumentene tilsendt på papir.

Innspill

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planarbeid og planprogram bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Kystverket på post@kystverket.no, innen 30.06.2023.  Innspill merkes med saksnummer 2023/2859.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Multiconsult Norge AS v/ Gry Eva Michelsen på; gry.michelsen@multiconsult.no / +47 958 14 518.

Kystverket v/ Frode Seiersnes på; frode.seiersnes@kystverket.no / + 47 902 37 436.