Neelum Jhelum

Geofaglig vurdering

Multiconsult har et av landets største geofaglige miljøer bestående av geologer, ingeniørgeologer og geoteknikere. Dette miljøet innehar spisskompetanse på geofaglige problemstillinger relatert til vannkraftprosjekter.

Multiconsult tilbyr tjenester i alle faser av prosjektgjennomføringen, fra tidlig planlegging til oppfølging under anleggstiden, samt i forbindelse med vedlikehold og rehabilitering av anlegget. Selskapet har lang erfaring med store og små prosjekter i inn- og utland.

Tjenestene:

  • Ingeniørgeologiske forundersøkelser for damfundament.
  • Planlegging og oppfølging av injeksjonsarbeider i damfundament.
  • Forundersøkelser for tunneler, berganlegg og sjakter.
  • Utarbeidelse av spesifikasjoner og mengdelister, herunder vurdering av sikringsmengder i tunneler og berganlegg i forbindelse med utarbeidelse av anbudsdokumenter.
  • Vurdering av plassering og orientering av underjords-kraftstasjonshaller basert på erfaring, teoretiske betraktninger og bergspenningsmålinger.
  • Oppfølging av bergarbeidene under anleggstiden og påvisning av permanent sikring i tunneler og bergrom.