1/3

Moglice damfundament, Albania | Foto: Multiconsult

Multiconsult Energi Vannkraft Neelum Jhelum

2/3

Neelum Jhelum, Pakistan

3/3

Geologi, smibelgvatnet, Norge | Foto: Multiconsult

Geofaglig vurdering

Multiconsult har et av landets største geofaglige miljøer bestående av geologer, ingeniørgeologer og geoteknikere. Dette miljøet innehar spisskompetanse på geofaglige problemstillinger relatert til vannkraftprosjekter.

Multiconsult har et av landets største geofaglige miljøer bestående av geologer, ingeniørgeologer og geoteknikere. Dette miljøet innehar spisskompetanse på geofaglige problemstillinger tilknyttet vannkraftprosjekter.

God geofaglig forståelse er grunnleggende for et vellykket og kostnadseffektivt vannkraftprosjekt. Multiconsult tilbyr geofaglige rådgivningstjenester i alle faser av prosjektgjennomføringen, fra tidlig planlegging, til oppfølging under anleggstiden, samt i forbindelse med vedlikehold og rehabilitering av anlegget. Selskapet har lang erfaring med store og små prosjekter i inn- og utland.

Tjenestene vi tilbyr består av blant annet følgende:

  • Ingeniørgeologiske (geotekniske forundersøkelser) for damfundament.
  • Planlegging og oppfølging av injeksjonsarbeider i damfundament.
  • Forundersøkelser for tunneler, fjellhaller og sjakter.
  • Avansert beregning av jord og bergmasse under både statisk og dynamisk lastpåvirkning for vurderinger knyttet til fyllingsdammer, fundamenter, vanntunneler og fjellhaller.
  • Utarbeidelse av spesifikasjoner og mengdelister, herunder prosjektering og vurdering av sikringsmengder i tunneler og berganlegg i forbindelse med utarbeidelse av anbudsdokumenter.
  • Oppfølging av bergarbeider under anleggstiden og påvisning av permanent sikring i tunneler og bergrom. 
  • Revurdering og inspeksjon av eksisterende fundamentkonstruksjoner, vanntunneler og fjellhaller.