Skal bevare naturmangfoldet i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal gjennomføre naturtypekartlegging og utarbeiding av skjøtselsplaner for truet natur. Multiconsult bistår i arbeidet som vil gå over to år, gjennom en rammeavtale med mulighet for forlengelse.

28. juli 2020

– Vi er svært glade for å kunne bistå Fylkesmannen i det viktige arbeidet med å bevare truet slåttemark og kystlynghei. Vi skal benytte vår solide kompetanse innen naturmangfold, og jobbe for å sikre ytterligere innsats og søkelys på området, sier Lien Skog i Multiconsult.

Tradisjonell og ekstensiv jordbruksdrift

Prosjektet er del av den nasjonale satsingen mot tap av naturmangfold. Skjøtselsplaner er aktive tiltak på økologisk grunnlag, som gjennomføres for å opprettholde eller utvikle en ønsket kulturtilstand i et område. Slåttemark og kystlynghei er to av flere truede naturtyper som skal prioriteres av forvaltningen.

– Naturmangfoldet i Møre og Romsdal er tilknyttet en tradisjonell og ekstensiv jordbruksdrift. Driften har formet de artsrike kulturbetingede naturtypene gjennom århundre. Utarbeidelse av skjøtselsplaner sikrer at artsmangfoldet i de gjenværende områdene tas vare på, gjennom den tradisjonelle måten å drive jorda på, sier Kristine Lien Skog, seksjonsleder for Naturressurser i Multiconsult.

Like kritisk for klodens fremtid som klimaendringene

De siste tiårene har både det norske og globale naturmangfoldet blitt betydelig redusert. Arealendringer som følge av utbygging av infrastruktur er en av de største årsakene til tap av naturmangfold. I tillegg kommer klimaendringer og ødeleggelse av villmark.

– Biomangfoldet er helt nødvendig for at økosystemene skal fungere, og blir vurdert som like kritisk for klodens fremtid som klimaendringene. Vi har et stort ansvar for å bevare det viktige naturmangfoldet rundt oss, sier Lien Skog.