1/3

Setningsutvikling av fylling måles med satellittreflektorer i Sifjord.

2/3

Plassering av reflektorer på fylling

3/3

Setningsutvikling på fyllingen og kart over reflektorer

Setningsmåling med InSAR-satellittradar

Setningsutvikling av fylling måles med satellittreflektorer i Sifjord på Senja. Setningsmåling med satellittreflektorer gir tett måling i tid og bedre beslutningsgrunnlag i områder som ligger eksponerte eller utilgjengelige til.

7. februar 2020

– Troms og Finnmark fylkeskommune har benyttet Multiconsults hjørnereflektorer for å detektere når setningshastigheten var lav nok til at bygging av brofundamenter kunne starte, sier Harald Øverli Eriksen.

Hyppig oppmåling uten å sende ut folk

Hver 6 dag avbildes området av ESAs Sentinel-1 radarsatellitter. Dette sikrer Troms og Finnmark fylkeskommune jevnt tilsyn med setningsutviklingen uten behov for å sende ut folk. Ved hjelp av satellittreflektorer kan hyppige innmåling skje uavhengig av rasfare og stengte veier. For eksponerte eller utilgjengelige steder kan dette gi bedre beslutningsgrunnlag for prosjekter.

– Hjørnereflektorene er svært nyttige for å vise setningsutvikling. De gir jevnlig målinger uansett vær, skydekke og lysforhold, og er enkle og robuste konstruksjoner som ikke trenger strøm eller oppfølging i måleperioden, sier Øverli Eriksen.

Satellittreflektorer benyttes ofte for å følge bevegelsen for utvalgte punkter gjennom hele året i områder med mye snø. De egner seg særlig på utilgjengelige eller eksponerte steder der det er tidkrevende eller medfører fare for liv og helse å gjøre tradisjonell oppmåling.

Setningsmåling av større områder

InSAR-teknikken måler også store områder. Alle Norges byer, kommuner, fylker – faktisk måles hele Norges landareal hver 6 dag. Gjennom Copernicus-avtalen har Norge fri tilgang til enorme datasett.

InSAR kan også anvendes for å målrettet bruk av andre måleteknikker. For eksempel kan poretrykksmålinger, rystelsesmålinger og landmåling/oppmåling brukes mer effektivt i kritiske områder.

Reduserte kostnader og bedre avgjørelser

Bruk av InSAR-data sammen med viten om for eksempel naturfare, geoteknikk, grunnforhold, infrastruktur, dam, bane og bygg gjøre at risiko kan reduseres og bedre avgjørelser tas både før, underveis og etter gjennomføring av oppdrag.

Som for alle måleteknikker må InSAR brukes med varsomhet. Tolkning, analyse og kvalitetssikring er nødvendig når InSAR-data skal anvendes i oppdrag.

Multiconsult er med sine fagmiljø innen f.eks. grunnforhold, geoteknikk og hydrologi i en særstilling for å bruke InSAR-data effektivt, og i kombinasjon med tradisjonell oppmåling/landmåling.


Figuren viser hvordan InSAR-data kan brukes for å dokumentere historiske eller pågående endringer i setningsutvikling. Credit: Courtesy of TRE ALTAMIRA.

Figurene viser InSAR setningsdata for Norges seks største byer, røde farger betyr setning. Kilde: InSAR Norges, NGUs, web-verktøy på www.insar.ngu.no.

Kontaktperson

Harald Øverli Eriksen
harald.overli.eriksen@multiconsult.no
+4795935286 +4777606952