1/4

Utdrag av sammenstillingsmodell | Illustrasjon: Multiconsult.

2/4

Tøssedalen før anleggsarbeider | Foto: Multiconsult.

3/4

Øverst: 3D-prosjektering vannkummer.

4/4

Nederst: Registrering eksisterende anlegg. Foto/illustrasjonwe: Multiconsult.

VA – Listerholene og Tøssedalen

Prosjektering av ca 1,1 km ledningsanlegg i etablert boligområde med DN300 og DN200 drikkevannsledninger i støpejern og PE, utskifting og nyetablering av spillvannsledninger og overvannsledninger, samt trekkerør og kabel for høyspentforsyning. Inkluderte også innmåling og registrering av eksisterende anlegg, fjerning av asbestsementrør, 2 reduksjonskummer, no-Dig rehabilitering av ca 120 m spillvannsledning, masseutskifting av dårlige masser og ca 80 m ny tilkomstveg til eksisterende høgdebasseng.

Prosjektering av ca 1,1 km ledningsanlegg i etablert boligområde med DN300 og DN200 drikkevannsledninger i støpejern og PE, utskifting og nyetablering av spillvannsledninger og overvannsledninger, samt trekkerør og kabel for høyspentforsyning. Inkluderte også innmåling og registrering av eksisterende anlegg, fjerning av asbestsementrør, 2 reduksjonskummer, no-Dig rehabilitering av ca 120 m spillvannsledning, masseutskifting av dårlige masser og ca 80 m ny tilkomstveg til eksisterende høgdebasseng.

Løsning av oppdrag
Oppdraget startet med registrering og innmåling av eksisterende anlegg, inkludert bygningsbesiktigelse og dronescan av terreng. Deretter ble det utført detaljprosjektering, utarbeidet beskrivelse etter NS 3420, laget faseplaner og tilbudsgrunnlag for Doffin-utlysing av generalentreprise. Hele kontraheringsprosessen ble utført av Multiconsult via KGVLIGHT. Multiconsult var ansvarlig søker for prosjektet og hadde byggeledelse for dette og tilstøtende entrepriser.

Våre tjenester:

  • Registrering av eksisterende anlegg
  • Bygningsbesiktigelse
  • Vurdering av grunnforhold
  • Detaljprosjektere og beskrive generalentreprise
  • Kostnadsregning
  • Faseplaner
  • Kontrahere utførende entreprenør
  • Oppfølging i byggeperioden
  • Byggeledelse