Superbuss, konsekvensutredning, kollektiv, trondheim, buss, multiconsult

Framtidsbilde med nytt gatetverrsnitt, bedre framkommelighet for busser og syklister | Ill.: Multiconsult

Superbuss i Trondheim

Konsekvensvurdering av midtstilt trasé i kollektivbuen

Multiconsult har på oppdrag fra Statens vegvesen utarbeidet en vurdering av konsekvenser ved midtstilt busstrase i Trondheim, og et notat om helhetsløsninger for kollektivsatsningen. Kollektivsatsningen er en del av Miljøpakken for Trondheim.

Sammen med representanter fra SVV og Trondheim kommune har Multiconsult styrt prosessen fram mot forslag til helhetsløsninger for kollektivsatsningen i Trondheim, som innspill til politiske prosesser. Multiconsult har gjennomført to workshops med bred deltagelse.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har sett nærmere på problemstillinger og konsekvenser av midtstilt busstrase.

I rapporten konkluderes det med at midtstilte bussfelt KUN for busser ikke egner seg i Kollektivbuen i Trondheim og ikke kan forsvares overfor andre trafikantgrupper innenfor dette geografiske området.

Multiconsult har foreslått satsning på andre tiltak enn midtstilt busstrase, så som billetterings- og kollektivsystem, større busser og holdeplasser, bedre standard på vedlikehold av kjørevegen og nye bussfelt og bussveger utenfor Kollektivbuen.

Våre tjenester

  • Oppdragsledelse
  • Prosessledelse
  • Utredning og analyse
  • Kunnskapsinnhenting/eksempelstudier av superbusskonseptet
  • Deltagelse i vurdering av helhetsløsninger for kollektivsatsningen