1/4

Uteområde | Foto: Multiconsult

2/4

Gangsti | Foto: Multiconsult

borettslag, meklenborg, oslo, utomhusplan, multiconsult

3/4

Levegger | Foto: Multiconsult

borettslag, meklenborg, oslo, utomhusplan, multiconsult

4/4

Lekeplass | Ill.: Multiconsult

Meklenborg borettslag

Utomhusplan

Meklenborg borettslag ligger på Hovseter i Oslo, ved Hovseterdalen, og består av både høyblokker og lavblokker som ble bygget tidlig på 70-tallet. Gjennom området går det en offentlig gangvei. Borettslaget har 413 leiligheter. Under blokkene er det et garasjeanlegg, og pga fuktproblemer ble det satt i gang et dreneringsprosjekt som omfattet graving inntil byggene. I den forbindelse ønsket borettslaget å oppgradere utomhusanlegget i gravesonen og etablere et nytt snøsmelteanlegg i gangveiene. Oppdraget gikk derfor ut på å oppgradere alle sonene inntil byggene, dvs inngangspartiene, hagene i tillegg til de tre felles møteplassene i borettslaget, en grillplass, et velkomstområde med parkeringsplass og en ny lekeplass.

Prosjektet hadde en bærekraftig profil med gjenbruk av eksisterende teglstein og kantsteiner så langt dette var mulig.

Løsning av oppdraget

Borettslaget er veldig stort og kan fremstå noe ensformig siden byggene har helt like fasader. Målet med prosjektet, i tillegg til den tekniske oppgraderingen, var å skape variasjon i borettslaget og gode møteplasser.

Variasjonen ble skapt gjennom vegetasjonsbruken. Foran hvert inngangsparti ble det plassert et tre og en benk. Plantefeltene langs fasadene ble gjort om til staudefelt. Hagene på blokkenes bakside fikk nye levegger og hekker, og hekkeslagene varierer fra blokk til blokk. De felles møteplassene ble utstyrt med sittegrupper, vegetasjonsfelt og høyverdig granittbelegg.

Teglsteinsbelegget binder borettslaget sammen. Bortsett fra den offentlige gangveien består alle gangveiene av rød teglstein, mens møteplassene har mørk grå teglstein med granittstriper.

Borettslaget får et frodig inntrykk med den utstrakte bruken av trær og stauder, samtidig som helheten ivaretas gjennom enhetlig materialbruk.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Anbudsbeskrivelse med tegninger
  • Arbeidstegninger
  • Oppfølging