Positive konsekvenser av Raet Nasjonalpark

Opprettelsen av Raet Nasjonalpark langs Sørlandskysten vil få positive konsekvenser, viser Multiconsults konsekvensutredning.

9. april 2015

Multiconsult har gjennomført en konsekvensutredning  for opprettelsen av nasjonalparken på oppdrag fra Fylkesmannen i Aust-Agder. Raet Nasjonalpark ligger langs kysten av Tvedestrand, Arendal og Grimstad, og omfatter sammenhengende land- og sjøarealer. Særlig for naturmiljø, kulturminner, friluftsliv, reiseliv og annen næring samt kommunikasjon og markedsføring vurderes konsekvensene som positive på både kort og lang sikt.

Raet Nasjonalpark langs Sørlandskysten.

Raet Nasjonalpark langs Sørlandskysten.

Konsekvenser for natur og næring

Multiconsults enhet for Naturressurser i Oslo er ansvarlig for utredningen, som omfatter virkning på naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, landbruk, georessurser, fiskeri og havbruk. Konsekvensene vurderes også for friluftsliv, reiseliv og annen næring, industri og energi, privat eiendom, sjøfart, transport og tilgjengelighet samt kommunikasjon og merkevarebygging.

Kort og langt tidsperspektiv

Multiconsult har vurdert konsekvensene i et kort (5 år) og et langt (50 år) perspektiv. I rapporten konkluderer Multiconsult i en samlet vurdering med at opprettelse av Raet nasjonalpark vil ha langt større positive konsekvenser enn negative.

Utredningen er nå offentligjort på Fylkesmannen I Aust-Agder sin hjemmeside. Les mer og se utredningen her.