Forskningsprosjekt: Energiambisiøs oppgradering

Multiconsult leder første del av næringslivets forskningsprosjekt UPGRADE Solutions. Prosjektet er delt i fire arbeidspakker, og den første går ut på å kartlegge og analysere energiambisiøs oppgradering av bygg. Dette blir gjennomført i løpet av 2012.

29. mai 2012

– Vi har identifisert ti norske og internasjonale prosjekter som har utmerket seg med høye ambisjoner for energieffektive løsninger, og de vil bli gransket i detalj, sier Anders-Johan Almås som er Multiconsults oppdragsleder. Prosjektet har fokus på tekniske løsninger, for eksempel isolasjonsløsninger, ventilasjon og teknisk utstyr.

– Det nye NVE-bygget er ett av byggene vi ser nærmere på. Dette prosjektet har fått til en god kombinasjon av energieffektive løsninger, bygningsvern og miljøriktige løsninger, forteller Almås. – Gjennom studier av de ulike prosjektene i Norge og utlandet ønsker vi å identifisere de gode løsningene og i tillegg finne ut hva som kan gjøres enda bedre for å legge grunnlaget for videre forskning innen energieffektiv oppgradering.

Energibruk mot null

Bygninger står for 35-40 % av energibruken i Europa. I 2010 vedtok EU at hvert medlemsland skal utvikle strategier og sette seg et mål for oppgradering av eksisterende bygninger til ”nesten nullenergibygg”. Det offentlige skal gå foran og støtte oppgraderingen av eksisterende bygninger slik at de nesten ikke har behov for tilført energi.

– Det fins langt mindre erfaring og kunnskap om energiteknisk oppgradering av yrkesbygg enn det fins for boliger, sier Almås. – Bygninger som i dag oppgraderes etter en middelmådig standard vil representere en tapt mulighet i flere tiår.

Derfor forskningsprosjektet UPGRADE Solutions. Målet med prosjektet er å identifisere, utvikle og formidle løsninger som er avgjørende for å oppgradere yrkesbygg mot passivhusnivå. Multiconsults oppdrag består i å kartlegge og analysere produkter, prosesser og tjenester som er særegne ved oppgradering.

– Slik skal vi identifisere ”best practice” for oppgradering og vise hvor det er behov for innovasjon for å løse energiambisiøs oppgradering mot passivhusnivå, sier Anders-Johan Almås.

Mange aktører

Arbeidspakke 2 vil ta over stafettpinnen i 2013. Da skal deler av innovasjonsbehovet som blir identifisert i arbeidspakke 1, dekkes gjennom å utvikle, teste og evaluere forbedrede eller nye produkter, prosesser og tjenester i samarbeid med næringslivspartnerne. Arbeidspakke 3 skal sørge for å utveksle relevant kunnskap med internasjonale forskningsmiljøer. Arbeidspakke 4 har ansvar for å heve kompetansenivået i norsk byggenæring gjennom å formidle kunnskap om aktuelle produkter, prosesser og tjenester.

Forskningsprosjektet UPGRADE Solutions favner bredt i byggenæringen i Norge. 20 store aktører deltar. Forskningsinstitusjoner, privat sektor, utdanningsinstitusjoner, entreprenører, produktprodusenter, rådgivermiljøer og myndigheter er representert. Prosjektet skal være ferdig i 2014.
Asplan Viak er prosjektleder og SINTEF Byggforsk er prosjektkoordinator for UPGRADE Solutions.