Multiconsult AS overtar virksomheten i Hydpro AS

Multiconsult AS har overtatt virksomheten i Hydpro AS, et selskap spesialisert innen instrumentering og automasjon, overvåking og datafangst av hydrologisk og meteorologisk feltinformasjon. Oppdragsvirksomheten i Hydpro AS er fra 1. november 2011 overdratt til Multiconsult AS.

Hydpro AS representerer lang og tung erfaring innenfor felthydrologi og utvikling av løsninger for overvåking, datainnsamling, kontroll og styring av vannressurser. Hydpro AS ble opprettet i 2002, men har gjennom oppkjøp og rekruttering, nær 20 års kunnskap og spisskompetanse innen etablering og drift av robuste feltstasjoner med hydrologiske og meteorologiske målesensorer for automatisk overvåking og innhenting av feltdata.

– Etablering av gode systemer for datafangst i tidligfase har ofte en avgjørende betydning for å kunne danne et godt beslutningsgrunnlag i prosjekter, enten det gjelder tidligfaseprosjekter og mulighetsstudier, konsekvens-analyser eller prosjektering innen vannkraft og andre energiprosjekter. Ved å overta virksomheten i Hydpro vil vi først og fremst kunne utvide vårt tjenestetilbud mot vannkraftbransjen, men vi ser også at kompetansen kan knyttes mot flere av våre øvrige fagområder, sier Tom Ødegaard, forretningsområdeleder Energi i Multiconsult.

Fra og med 1. november vil Multiconsult i Oslo kunne tilby tidligere kunder av Hydpro en videreføring av support og bistand mot de mange feltstasjoner og anlegg Hydpro har levert. I tillegg vil de tilby eksisterende og nye kunder kompetanse og erfaring innenfor etablering og drift av hydrometrisystemer.

– Vi har de senere år erkjent at vi har vært for små til å konkurrere om de større leveransene innenfor hydrometriprosjekter. Vi har derfor arbeidet aktivt med å finne en ny god strategisk eier som kan videreføre virksomheten og tilby eksisterende kunder fortsatt support og bistand på de mange anleggene vi har levert. Vi tror Multiconsult er en god løsning for våre kunder, sier Odd Adler-Gjerde, daglig leder i Hydpro AS.

Om Hydpro AS

Hydpro AS har vært en av landets ledende leverandører av løsninger for overvåking og kontroll av vannressurser, hovedsakelig mot vassdragsdrift og vannkraft bransjen i Norge. Selskapet besitter spisskompetanse innenfor feltrelatert hydrologi og hydrologirelatert instrumentering og applikasjonsutvikling. Hydpro har levert mer enn 400 automatiserte hydrologiske og meteorologiske feltstasjoner, hvorav de fleste fortsatt er i drift.

I tillegg har selskapet levert et stort antall automasjonsløsninger som lukestyringer og regulatorer til dammer og kraftverk. Kundene er hovedsakelig innenfor vannkraftproduksjon og fiskeoppdrett.

Om Multiconsult

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering. Selskapet har hatt en betydelig vekst de siste årene og har nå 1350 ansatte på landsbasis. Multiconsult har målbevisst bygd opp en multifaglig virksomhet i alle de største byene i Norge.

For nærmere opplysninger, se www.multiconsult.no.

Kontaktpersoner i Multiconsult:

Forretningsområdeleder Energi, Tom Ødegaard, tlf. 90 82 10 47
Seksjonsleder Hydrologi, Pål Høberg, tlf. 93 81 51 54