Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og planprogram på høring, Tjeldsund kommune

Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles det herved om:

• Igangsetting av arbeid med plan 5412-202205, Detaljregulering sjødeponi Hårvik og farledstiltak Steinstiggrunnen, med konsekvensutredning, Tjeldsund kommune

• Igangsetting av arbeid med plan 5402-827, Detaljregulering farledstiltak Steinstiggrunnen, med konsekvensutredning, Harstad kommune

• Igangsetting av arbeid med plan 5402-878, Detaljregulering farledstiltak Kobbsteinen, Småholmgrunnen, Tjuvholmgrunnen og Mågøysundet, Harstad kommune

• Forslag til planprogram til offentlig ettersyn.

Tiltakshaver er Kystverket og forslagsstiller er Multiconsult Norge AS.

Hensikten med planarbeidene er å legge til rette for etablering av sjødeponi ved Hårvik i Tjeldsund kommune, samt utbedring av deler av farleden i Tjeldsundet i Tjeldsund og Harstad kommuner.

Det skal utarbeides tre reguleringsplaner som bli sendt på høring til berørte parter og myndigheter i kommunene.

Deler av tiltaket er vurdert å utløse krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning av 01.07.2027. Det er utarbeidet et felles planprogram for planene.

Forslag til planprogram, planinitiativ, KU-vurdering og referat fra oppstartsmøtene kan ses på www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer og https://www.kystverket.no/.

Spørsmål vedrørende planarbeidene kan rettes til:

Multiconsult Norge AS v/ Gry Eva Michelsen på; gry.michelsen@multiconsult.no / +47 958 14 518.

Kystverket v/ Tone Sivertsen på; tone.sivertsen@kystverket.no / + 47 950 20 544.

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planarbeidet og planprogrammet, bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Kystverket på post@kystverket.no, Tjeldsund kommune på post@tjeldsund.kommune.no, og Harstad kommune på postmottak@harstad.kommune.no, innen 01.09.2023.