Varsel om oppstart av reguleringsplan postsmoltanlegg gnr/bnr. 68/7 mfl. Skålevik i Bømlo kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 (og § 12-9) vert det varsla oppstart av arbeid med reguleringsplan for postsmoltanlegg gnr/bnr. 68/7 mfl. Skålevik i Bømlo kommune.

Tiltakshavar er Bremnes Seashore AS, og utførande konsulent er Multiconsult Norge AS.

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utviding av eksisterande lokalitet, mellom anna for å kunne ha fisken lenger på land før han vert sett ut i sjø.

Planområdet er større enn det som vert endeleg avgrensing i planframlegget. Dette er gjort for å sikre nok areal til dei tiltaka som det er ynskjeleg å gjennomføre i planområdet.

Planforslaget skal konsekvensutgreiast og planprogram er utarbeida.
Varslingsdokumenta kan lesast på Multiconsult si nettside
https://www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/ eller på
https://www.bomlo.kommune.no/politikk/kunngjeringar/

Naboar og grunneigarar vert varsla direkte.

Innspel/merknadar til planarbeidet kan sendast skriftleg til:
Linda D. Sønstabø ved e-post lds@multiconsult.no innan 27.01.2024.

Spørsmål vedrørande reguleringsarbeidet kan stillast til:
Linda D. Sønstabø, tlf. +47 91126977,
Multiconsult Norge AS – Kunnskapshuset, Sæ 134, 5417 Stord