Varsel om oppstart av planarbeid for ytrebygda, gnr. 119, bnr. 4 mfl., Råtræet

I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 4 mfl., Råtræet i Bergen kommune.

Forslagsstiller er Råtræet AS, Link Arkitektur AS er arkitekt og Multiconsult Norge AS er plankonsulent. Planområdet er avgrenset som vist i varselkart, og er 25,8 daa.

Planområdet
Planområdet ligger sentralt ved Fana Stadion og Skeie skole. Fra området er det ca. 400 meter til kollektivakse langs rv. 580 Flyplassvegen og ca. 1 km til Bybaneholdeplass ved Lagunen storsenter. Til Bergen sentrum er det ca. 13 km.

I gjeldende kommuneplans arealdel (KPA2018) ligger området i Ytre fortettingssone, sone 3. En mindre del av planområdet er avsatt til idrettsanlegg og veganlegg.

Planområdet er regulert til bolig, veg og friområde/grønnstruktur i en eldre reguleringsplan for Råvarden, gnr. 119 bnr. 10 mfl., plan-ID 15320000. En mindre del av planområdet, som gjelder eksisterende veg i øst, dekkes av reguleringsplan for Råvarden, del av felt B22, plan-ID 15326200. Vestlig del av planområdet dekkes av detaljreguleringsplan for Rå, del av Fana stadion, plan-ID 63780000. Berørt areal er regulert til veganlegg i Grimseidvegen med fortau, sykkelveg, kollektivholdeplass og avkjørsler til Fana stadion og til Råvarden.

Formålet med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å utvikle boliger med tilhørende uteoppholdsareal. Mot fv. 5172 Grimseidvegen, er det planlagt å regulere for forretning (dagligvarehandel).

KU-vurdering
Bergen kommune som ansvarlig myndighet har konkludert med at tiltaket ikke er konsekvensutredningspliktig i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger.

Merknader
Merknader til planarbeidet kan sendes skriftlig til: Multiconsult Norge AS, Seksjon for areal og utredning v/ Christine Ravndal Nilsen, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun, eller e-post: christine.nilsen@multiconsult.no

Frist for merknader er satt til 09. mars 2021.