Områderegulering Davvi Vindkraftverk, Lebesby kommune

Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høring

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles det herved om oppstart av arbeid med områderegulering for Davvi vindkraftverk vest for Laksefjordvidda i Lebesby kommune. Tiltakshaver er Grenselandet DA, og plankonsulent er Multiconsult Norge AS.

Lebesby kommune har tatt stilling til planspørsmålet basert på mottatt planinitiativ, og oppstartsmøte med administrasjonen ble avholdt den 09.05.2023.

Bakgrunn

Det er utarbeidet konsesjonssøknad som ble oversendt NVE 15.11.2019. Oppdatert søknad ble sendt inn 15.08.2022. I etterkant av innsendt konsesjonssøknad er det foreslått endring av energiloven og plan- og bygningsloven (pbl) tilknyttet etablering av vindkraftanlegg på land. Endringen går bl.a. ut på at arealbruken skal avklares gjennom områderegulering før det gis konsesjon.

I tråd med forslaget om lovendring har Lebesby kommune stilt krav om at det utarbeides områdereguleringsplan for prosjektet.

Områdereguleringsplanen vil legge tilrettelegge for vindkraftanlegget, adkomst- og internveier. Tiltak i forbindelse med nettilknytning og dypvannskai mv på Kunes inngår i konsesjonssøknaden, men vil ikke bli omfattet av aktuelle områderegulering. Dypvannskaien og øvrige tiltak på Kunes vil ev. ivaretas gjennom en separat planprosess etter pbl.

Formål

Formålet med plantiltaket er å legge til rette for etablering av et vindkraftanlegg med en installert effekt på inntil 800 MW, inkl. adkomstveg og nødvendig infrastruktur.

Forholdet til overordnede planer

Planområdet for vindkraftanlegget med tilhørende adkomstveg er i sin helhet avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (LNFR) i arealplanen til Lebesby kommune.

Krav om konsekvensutredning

Planarbeidet fanges opp av § 6 i forskrift om konsekvensutredninger, dvs planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding, som følge av at det faller under Vedlegg 1 punkt 28.

A. Planer og tiltakB. Ansvarlig myndighet og lov(er) behandlingen knyttes opp til
28.Vindkraftanlegg med en installert effekt på mer enn 10 MW (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 3h).Norges vassdrags- og energidirektorat. Energiloven.

Planprogram

Forslag til planprogram gir en nærmere beskrivelse av planområdet og utviklingsplanene, samt av hvordan videre planarbeid foreslås gjennomført.
Planprogrammet bygger på melding til konsekvensutredningsprogram som ble fremmet i forbindelse med konsesjonssøknaden, samt fastsatt utredningsprogram datert 17.10.2018. Det er gjort nødvendige justeringer for å tilpasse planprogrammet en prosess etter plan- og bygningsloven.
På bakgrunn av forslaget og innkomne merknader vil Lebesby kommune fastsette det endelige planprogrammet.

Fastsatt planprogram skal så legge rammene for reguleringsplanarbeidet, herunder konsekvensutredning.

Konsekvensutredningen skal danne grunnlag for nødvendige godkjenninger etter Plan‐ og bygningsloven (reguleringsplan).

Medvirkning

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger til planarbeidet eller til innholdet i planprogrammet, bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Lebesby kommune på postmottak@lebesby.kommune.no, innen 18. august 2023. Fristen er i ettertid forlenget til 8. september 2023.
Dette brevet sendes til berørte parter, offentlige instanser og andre interessenter.

Følgende dokumenter er tilgjengelig for nedlasting:

  • Planinitiativ, datert 02.05.2023
  • Referat fra oppstartsmøte med kommunen, datert 15.05.2023
  • Forslag til planprogram, datert 26.05.2023
  • Varsling om oppstart av planarbeid og planprogram på høring, datert 14.06.2023
  • Melding om vedtak, Lebesby kommune, datert 07.06.2023

Ta kontakt om dere likevel har behov for å få tilsendt et eksemplar på papir.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Tom Langeid, på 951 90790 eller tom.langeid@multiconsult.no.

Tilskrevne kommuner vil i forbindelse med varsel om oppstart bli kontaktet for å avklare om det er interessenter i kommunene utover de som framgår av underretningslisten under som bør tilskrives.

Konsultasjon

I samråd med Lebesby kommune informeres her om at planarbeidet ut fra sakens karakter antas å utløse konsultasjonsplikt iht Samelovens kap 4.
I den forbindelse har forslagsstiller tatt kontakt med Sametinget mtp å avklare hvem de vurderer å ha rett til konsultasjon iht Samelovens § 4-2. I disse dager mottar disse varsel iht Samelovens § 4-5. De som oppfatter å ha slik rett til konsultasjon, og ikke er tilskrevet, bes om å ta kontakt.