Kunnngjering varsel om endring etter forenkla prosess Reguleringsplan for landbasert oppdrett 111_1 mfl. Samnøy i Bjørnafjorden kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-14 vert det varsla endring i reguleringsplan for landbasert oppdrett 111/1 mfl. Samnøy i Bjørnafjorden kommune.

Føremålet med planarbeidet:
Reguleringsendringa legg til rette for endring av føremål anna veggrunn grøntareal, veg og hamn til utviding av næringsareal (BN1) og kai (SK1), og endring i kotehøgd for planering i næringsareal (BN2).

Endringa ligg innanfor gjeldande reguleringsplan for landbasert oppdrett Samnøy.

Kapittel 2 i søknadsbrev skildrar omsøkte endringar.

Merknader:
Innspel/merknader til planarbeidet skal sendast pr. e-post til:
lds@multiconsult.no

Frist for uttale er sett til 22. desember 2023.

Spørsmål knytt til planarbeidet kan rettast til:
Linda Djuvik Sønstabø, tlf. 53013657