Samferdsel Bane Ski Stasjon 1390 x 576

Vibrasjoner og skinnegående transport

Multiconsult har lang erfaring med både å fastsette vibrasjonsgrenser og å utføre vibrasjonsmåling og utarbeide løsninger for å redusere vibrasjoner i ulike samferdselsoppdrag.

Multiconsult jobber med det som per dags dato kan kalles Norges største samferdselsoppdrag, Intercity-strekningen mellom Oslo og Ski, Follobanen. Multiconsult har fastsatt vibrasjonsgrenser for alle bygninger langs traséen og utfører vibrasjonsmåling på utvalgte bygninger. I tillegg til å utføre vibrasjonsmåling i forbindelse med anleggsarbeider, utfører selskapet også komfortvibrasjonsmålinger for kartlegge samferdselsrelaterte vibrasjoner i boliger.

Multiconsult har jobbet med vibrasjonstiltak og vibrasjonsmåling i over 50 år. På bakgrunn av selskapets omfattende kompetanse og erfaring  benyttes ansatte i fagmiljøet ofte som foredragsholdere på kurs der vibrasjoner og vibrasjonsmåling er et tema og har deltatt i komitéarbeid for utarbeidelse av vibrasjonsstandarden NS8141 – fra 1 utgave i 1992 til den siste revisjonen forelå i 2013.

Multiconsult har en moderne målepark som omfatter ca. 300 vibrasjonsmålere. Dette er målere som har innebygget kommunikasjon, slik at alle måledata fortløpende overføres til en database hvor de lagres på det aktuelle prosjektet. Databasen generer målerapporter for enkelthendelser og sender rapport til forhåndsdefinerte personer i et prosjekt, kort tid etter hendelsen, for eksempel en sprengning. Overføring av data og rapportering skjer automatisk. I tillegg kan brukerne få tilgang til sitt prosjekt i databasen og hente ut målerapporter når de ønsker det. Rapportene kan være samlerapporter for et målepunkt eller tidsopptak av en hendelse der man i ettertid kan analysere data, noe som er nyttig for eksempel ved sprengning, hvor man kan sammenholde utskriften med tennerplanen for salva.