Fornebuporten stasjon, | Modell: Zaha Hadid Architects og A-lab

RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety)

Hvordan oppnå sikkerhet, oppetid og regularitet i baneprosjekter?

Tilstrekkelig sikkerhet, oppetid og regularitet er suksesskriterier for å lykkes med jernbaneprosjekter. Manglende kontroll med RAMS kan medføre ulykker og driftsavbrudd, mens utilstrekkelig dokumentasjon kan medføre at man ikke får tillatelse til å ta i bruk ny infrastruktur.

Gjennom grundig RAMS-arbeid ved planlegging og bygging av tekniske systemer vil man sikre at systemene utfører oppgaver som planlagt til riktig tidspunkt, uten unødige kostnader, driftsproblemer og uønskede hendelser. Dette oppnås best med systematisk fokus på pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet fra konsept til driftsfase.

Multiconsult tilbyr solid kompetanse for ledelse og gjennomføring av RAMS-prosesser i alle typer jernbaneprosjekter. Med høy formell kompetanse, betydelig erfaring og metodikk for et målrettet og effektivt RAMS-arbeid, sikrer Multiconsult at arbeidet utføres på en kostnadseffektiv måte. Vi tilbyr rådgivning mht. risikostyring og prosjektering av optimale løsninger, som sikrer god ivaretakelse av RAM- og sikkerhetskrav i prosjektet.


T.v. øverst: Holmen Godsterminal | Modell: Multiconsult
T.v. nederst: Nytt Bergen verksted med hensettingsspor| Modell: Multiconsult
T.h. Gol stasjon | Modell: Multiconsult

Tjenester innen RAMS

Hovedfokus for RAMS er tverrfaglig koordinering av fagdisiplinene mht. RAMS, samt planlegging og gjennomføring av nødvendige RAMS-aktiviteter.
I rådgiverrollen innenfor RAMS sørger vi for at potensielt farlige RAM-forhold og farer knyttet til valgt løsning identifiseres tidlig i prosjektet ved gjennomføring av RAMS-analyser og ved tett oppfølging av risiko gjennom hele prosjektets livsløp.

RAMS-rådgiver i prosjektet sørger for at nødvendige dokumenter innenfor RAMS blir utarbeidet for å få tillatelse til å ta i bruk ny infrastruktur. Et eksempel på en slik tjeneste er utarbeidelse av melding eller søknad til Statens jernbanetilsyn, samt nødvendig RAMS-dokumentasjon til Bane NOR, for å etablere ny infrastruktur på jernbanen. RAMS-rådgiver har også solide kunnskaper om myndighetskrav, herunder regelverk tilknyttet teknisk sikkerhet innenfor samferdsel og i landbasert virksomhet og/eller offshore.

Vi tilbyr RAMS-vurderinger, som dekker både bygge- og driftsfasen, hvor systemets RAMS-egenskaper vurderes opp mot gitte risikoakseptkriterier ved fremtidig driftssituasjon. Vi utfører kvalitative grovanalyser, HAZOP, STPA, FMEA/FMECA, hendelsestreanalyse m.m. ut fra nødvendig detaljnivå for det enkelte prosjektet, og som er i tråd med krav fra kunder, standarder og forskrifter. Våre RAMS-rådgivere har også betydelig erfaring med kvantitative analysemetoder.

Vi har bred erfaring fra risiko- og sårbarhetsanalyser, sikkerhetsrådgivning, revisjon, kontroll og beredskap. Vår RAMS-stab har flere års erfaring som RAMS-rådgivere i Bane NOR-prosjekter, i tillegg til erfaring med utførelse av en rekke enkeltoppdrag. Erfaringen inkluderer RAMS-arbeid for alle typer jernbanetekniske systemer, persontrafikk, så vel som godstrafikk, tunneler, skifteområder og stasjoner, samt alle planfaser og søknadsprosesser mot Statens jernbanetilsyn. Kompetansenivået Multiconsult tilbyr er svært høyt, med blant annet tre personer med doktorgrad og forskningserfaring innen risikostyring.

Referanser

• Oslo Kommune, Fornebubanen – Detaljplan, Majorstuen – Fornebu, (2020-d.d.)
• Trym Bygg og Anlegg AS, Dovrebanen, Hensetting Støren – Byggeplan (2020-d.d.)
• Bane NOR, Bergensbanen, Gol stasjon – Detaljplan (2019-d.d.)
• Bane NOR Eiendom, Bergen, nytt Bergen verksted med hensettingsspor – Detaljplan
(2018-d.d.)
• Bane NOR, Drammenbanen, Holmen godsterminal – Detaljplan (2019-2020)
• Selvaag Bolig AS, Drammenbanen, Kulvert under jernbanen – Byggeplan (2019-2020)