Multiconsult Samferdsel vei reguleringsplan bergen

Ulset vest, et småkupert landskap nær Åsane senter | Foto: Bergen tomteselskap as

Ulset vest

Reguleringsplan med kvalitetsprogram

Reguleringsplan for ca 450 nye boliger, skole og to barnehager i et kupert kulturlandskap i Åsane.

Motto for planarbeidet var ”Urbane kvaliteter i landlige omgivelser”. Dette kommer til uttrykk gjennom tette boligområder omgitt av store grønne arealer og med et velutbygget gangveinett. Planen legger vekt på sosial tilhørighet og identitet, der sentrale møteplasser og miljøprioriterte atkomstveier søkes sikret gjennom plan og bestemmelser. Hensynet til landskap, grøntsturktur og kulturminner har vært førende for bebyggelsesstruktur og bestemmelser.

Som et supplement til reguleringsplanen er det utarbeidet et kvalitetsprogram som utdyper visjonene som er lagt til grunn for planen.

Våre tjenester

  • Reguleringsplan med plankart, illustrasjonsplan, bestemmelser og beskrivelse
  • Planprosess
  • Vegløsninger
  • VA-rammeplan
  • Støyvurderinger
  • Utarbeide kvalitetsprogram
  • Jurysekretær for designkonkurranse Ulsetstemma bro