Multiconsult Samferdsel Vei Sykkelstamveg

Fotomontasje (Langs E39 ved Polarveien) | Fotomontasje: Multiconsult

Sykkelstamvegen Stavanger — Forus — Sandnes

Statens vegvesen Region vest planlegger en sammenhengende sykkelstamveg langs E39 fra Stavanger til Sandnes, via Forus/Lura.

Prosjektets lengde er ca. 14 km. Sykkelstamvegen skal være forbeholdt syklister, og er et pilotprosjekt i norsk sammenheng. Hovedmålet er å legge til rette for overføring av arbeidsreiser på Nord- Jæren fra personbil til sykkel, med hovedfokus på Forus/Lura-området.

Standarden på sykkelstamvegen skal være høy og ha fokus på en trygg, sikker og rask transport med en mest mulig kort/direkte trasé.

Oppdraget består i å utarbeide reguleringsplan og teknisk plan for delstrekningen mellom påkoblingen til hovedsykkelrute på Sørmarka i nord til og med påkoblingen ved hovedsykkelrute ved Rv 44 Smieheia (v/Solaveien) i sør, en delstrekning på ca. 8-9 km.

Kommunedelplanen, samt konsekvensutredningen og tilknyttete delrapporter, gir føringer til valg av trasé, tverrsnitt, stignings- og siktforhold, påkoblingspunkter, og kryssløsninger mm.

Løsning av oppdraget

Hensikten med oppdraget er å utarbeide en reguleringsplan for Sykkelstamvegen på delstrekningen Sørmarka – Smeaheia. Prosjektet skal sikre en effektiv, attraktiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk.

Den nylige utarbeidede Kommunedelplanen for sykkelstamvegen legges til grunn, men reguleringsplanen vil måtte fremme konkrete løsninger til en rekke fagmessige og tekniske utfordringer. Spesielt måreguleringsplanen vise hvordan påkoblingspunktene og kryss skal utformes. Brukerne av sykkelstamvegen skal, i størst mulig grad, holdes atskilt fra andre trafikanter.

Våre tjenester

Utarbeide reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser og beskrivelser, samt nødvendige tekniske planer, for Sykkelstamvegen, delstrekningen Sørmarka – Smeaheia.