Multiconsult Samferdsel Vei Sykkelstamveg

Fotomontasje (Langs E39 sør for Grannes) | Fotomontasje: Multiconsult

Sykkelstamvegen Stavanger — Forus — Sandnes

Kommunedelplan

Statens vegvesen Region vest planlegger en sammenhengende sykkelstamveg langs E39 fra Stavanger til Sandnes, via Forus/Lura. Prosjektets lengde er ca. 14 km. Sykkelstamvegen skal være forbeholdt syklister, og er et pilotprosjekt i norsk sammenheng. Hovedmålet er å legge til rette for overføring av arbeidsreiser på Nord- Jæren fra personbil til sykkel, med hovedfokus på Forus/Lura-området.

Standarden på sykkelstamvegen skal være høy og ha fokus på en trygg, sikker og rask transport med en mest mulig kort/direkte trasé. Dette for å bidra til at flere vil velge sykkel framfor bil på reiser til og fra jobb. De viktigste standardkravene som vil øke både framkommelighet, sikkerhet og komfort er bredde, stigning, frisikt, planskilte kryssinger, samt å unngå andre trafikanter på sykkelstamvegen. Gode koplinger mot eksisterende sykkelvegnett og viktige målpunkt har vært i fokus.

Løsning av oppdraget

I nært samarbeid med oppdragsgiver (Statens vegvesen, region vest), Stavanger og Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune, og med utgangspunkt i vedtatt planprogram, er det utarbeidet kommunedelplaner med nødvendig dokumentasjon.

Viktige tema i prosessen har vært å oppnå ønsket standard, med fokus på sikkerhet, framkommelighet, gode koplinger til eksisterende sykkelvegnett, støysituasjon, samt å unngå at andre trafikantgrupper lett kan komme inn på sykkelstamvegen.

Spesielle utfordringer som har blitt løst har vært knapphet på arealer, sykkeltunnel vs. sykkelveg gjennom friluftsområde.

Våre tjenester

  • Utarbeide konsekvensutredning i henhold til Statens vegvesens håndbok 140, for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, inkl. risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Tilleggsutredning mht sykkelprognose og samfunnsøkonomiske beregninger
  • Utarbeide C- og F-tegninger som grunnlag for reguleringsplankart, samt illustrasjoner
  • Forslag til reguleringsbestemmelser