1/4

Arbeid fra kurv | Foto: Multiconsult

2/4

Nærbilde av prøvetaking | Foto: Multiconsult

3/4

Prøvetaking natt | Foto: Multiconsult

4/4

Lift under bru | Foto: Multiconsult

Spesialinspeksjon – Bruer

Multiconsult har på oppdrag fra Statens Vegvesen Region Nord utført spesialinspeksjoner av bruer i Nordland, Troms og Finnmark.

En spesialinspeksjon er en utvidet inspeksjon som utføres på hele konstruksjonen eller på spesielt utsatte eller skadede elementer. Spesialinspeksjoner initieres ofte av enkel – og/ eller hovedinspeksjoner. De gjennomføres for å kartlegge behov og anslå omfang av nødvendige tiltak for å forlenge bruas levealder, stoppe eller begrense skadeprosesser.

Løsning av oppdrag

Oppdraget består av:
Utarbeidelse av prøveprogram, strategi og gjennomføring av spesialinspeksjonen (feltarbeid). Feltarbeidet gjennomføres ved utvidet/ detaljert registrering av skadeomfang ved visuell registrering, samt uttak av betongprøver i form av:

 • Kloridprøver
 • Kjerneprøver

Det gjennomføres registreringer på stedet som:

 • Karbonatiseringsmålinger
 • Bomregistreringer
 • Potensialmålinger
 • Opphugginger

Det gjennomføres også registreringer av skadeomfang på stål i form av:

 • Registrering av korrosjonsmengde
 • Måling av tverrsnittsreduksjoner

Prøver analyseres og sammenstilles i detaljerte rapporter til oppdragsgiver. Det gjennomføres spesialinspeksjoner av ca. 5 – 10 bruer hvert år. Inspeksjonene gjennomføres ihht. Statens vegvesens håndbok V441.

Våre tjenester

 • Utføre visuell kontroll over og under vann
 • Prøvetakinger
 • Utarbeidelse av rapporter
 • Anbefale tiltak